Направете запитване

M

В ДВ брой 52 от 05.07.2022 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2022 г. В параграф 18 от закона се правят промени в §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г., с които се променят размерите и начина на ползване на данъчните облекчения за деца за настоящата година. Въвеждат се увеличени размери на сумите, с които се намалява годишната данъчна основа:

  • за едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 6000 лв. годишно;
  • за две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 12000 лв. годишно;
  • за три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 18000 лв. годишно;
  • за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 12000 лв. годишно

Предоставя се възможност, по желание на лицата, да ползват данъчното облекчение авансово по следната схема:

За първите шест месеца – половината от годишния размер на данъчното облекчение чрез намаляване на месечната данъчна основа за месец юли.

За трето тримесечие – една четвърт от годишния размер на данъчното облекчение чрез намаляване на месечната данъчна основа за месец октомври. При годишното изравняване на данъците се ползва останалата част от облекчението.

Служителите, които пожелаят да се възползват от възможността за авансово възстановяване на данъка, трябва еднократно да декларират пред работодателя това си желание, както и че изпълняват посочените в закона условия за ползване на данъчни облекчения за деца и/или деца с увреждания. Работодателят следва да изчисли и възстанови сумата за данъчно облекчение за деца, както следва:

До края на август – сумата на данъчното облекчение за периода от януари до юни.

До края на ноември – сумата на данъчното облекчение за периода от юли до септември.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.