Направете запитване

M

Поддръжка

Управлението на персонала и в частност работната заплата се разглежда в съответствието й с действащата нормативна уредба. Широкият спектър от проблеми, които се решават с помощта на TERES и постоянно променящата се нормативна уредба, налагат много отговорен подход към поддръжката и актуализацията на системата. Това е една от причините, поради които особено внимание в работата на фирмата се отделя на консултантската и внедрителска дейност. Обучението е неразделна част от общия облик на продукта. По време на внедряването на TERES потребителят може да получи препоръки за нови форми на заплащане и оценка на труда, оптимизиране на документооборота и др.. Често се проектират нови първични документи и печатни справки.

Първостепенна грижа на нашият екип е постоянното усъвършенстване на системата за поддръжка и актуализация на продукта. Основен принцип във фирмата ни е незабавната актуализация на програмите в съответствие с нормативната база и пълна готовност за предоставяне на всички услуги в това отношение на клиентите, независимо от тяхното местонахождение в страната. Обслужването се извършва от лицензирани служители и дистрибутори, напълно запознати с нормативната уредба и проблемите по заплащането на труда. Развит е абонаментния принцип на поддръжка и информиране на потребителя за промени в законодателството и нови функционални възможности на продукта.

Освен информация за новите възможности и програмни модули на системата TERES, нашите клиенти получават компетентни решения на проблеми възникнали с промяната на нормативните документи и указания за работа с програмата при тези промени. Споделя се положителния опит, отговаря се на въпроси. Абонатите получават консултации при подбора на програмни продукти и организацията на работните места. Провеждат се анкети и допитване преди промяна на версията на продукта.

СД „Интелсофт“ традиционно организира проблемно ориентирани семинари, на които се канят високо квалифицирани лектори. Предоставят се материали и пособия. За новите клиенти се организират курсове, предлага се обучение с и без откъсване от работното място.

От началото на 1996 г. СД „Интелсофт“ разполага и с учебен център на територията на гр.София.

Фирма Интелсофт предлага няколко вида поддръжка за своите клиенти:

  • 1. Чрез Дистанционна връзка, посредством иновативна технология.
  • 2. Чрез консултация по телефона.
  • 3. На място при клиента.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.