Направете запитване

M

Граждански договори

Предназначение

Програмният продукт е предназначен за въвеждане и обработка на сметките за изплатени хонорари по извънтрудови правоотношения. ПП “Граждански договори” автоматизира работата с граждански договори, хонорарни сметки и наеми. Подготвя необходимите месечни и годишни данни, и декларации за подаване в НАП.

Функционални характеристики

Програмата работи без ограничение за периода на извършване на дейностите по сметките за изплатени суми. Автоматично се разпределя сумата по сметката за изплатени суми при период, обхващащ повече от един осигурителен месец. Отчита се наличието на външен доход за коректно изчисляване на осигурителните вноски и авансовия данък. Програмата предлага възможност за изплащане на хонорарни сметки за минали години. Генерира едновременно файлове за Декларации образци 1 и 6 по утвърдените формати за годините, за която се отнасят данните. Отпечатва сметки за изплатени суми, служебни бележки, удостоверения и други. Поддържа оперативен архив на генерираните файлове.

ПП „Граждански договори“ разполага с множество функционалности, най-използвани от които са:

 • Изготвяне на сметки за изплатени суми и разходни касови ордери към тях;
 • Поддържане на регистър на изпълнителите по граждански договори;
 • Поддържане на регистър на гражданските договори;
 • Изготвяне на декларации за осигурените лица за ДОО и за Здравното осигуряване, в случаите на наличие на поделения на фирмата в общата база данни. Декларациите се изготвят с краткия девет цифрен Булстат/ЕИК на фирмата;
 • Изготвяне на декларация по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 21, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци;
 • Годишно изготвяне на служебни бележки за доходи по чл. 45, ал. 4 и ал. 7 от ЗДДФЛ за доход и удържан данък;
 • Генериране на Декларация по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, като предлага възможност за връзка с програмния продукт на НАП за обобщаване на данни при фирми с множество поделения;
 • Многофирмен принцип на работа;
 • Подробна справка за разходите за хонорари и наеми, осигуряваща многовариантна прогностика;

Инсталация, внедряване и поддръжка

Целият процес по инсталация, внедряване и поддръжка на програмния продукт „Граждански договори“ се извършва от висококвалифицирани служители на фирмата и от лицензирани дистрибутори, владеещи продукта и нормативната уредба. При промени в нормативната уредба по труда и по осигурителните отношения, актуализацията се извършва в срокове, отговарящи на изменените изисквания. Актуализираните версии на програмата се предоставят на потребителите чрез дистрибуторската мрежа или чрез Интернет. Развит е абонаментният принцип за системна поддръжка и консултации.

Клиенти

Клиенти на програмен продукт „Граждански договори“ са големи и малки предприятия от всички сфери на икономиката. Между тях са Български Червен кръст, КНСБ, общински фирми, болници, училища, частни фирми от различни отрасли – енергетика, транспорт, фармацевтика, строителство и др.

Форми на предлагане

 • Отстъпване правото на ползване;
 • Предоставяне под формата на услуга