Направете запитване

M

PLADETRA – актуализирана към 2.10.2023 г.

Предназначение

Програмният продукт ПП ПЛАДЕТРА е предназначен за създаване, редактиране, съхраняване, отпечатване и водене на отчет на банкови платежни документи. Чрез първоначална настройка на системата с данните за потребителя се постига гъвкавост при съставянето на документите, като повтарящите и подразбиращи се части от тях се попълват автоматично от програмата.

Платежните документи, които могат да бъдат създавани с ПП ПЛАДЕТРА, са:

 • Платежно нареждане от/към бюджета;
 • Вносна бележка за плащане към бюджета;
 • Бюджетно платежно искане;
 • Платежно нареждане за кредитен превод;
 • Платежно нареждане за директен дебит;
 • Вносна бележка;
 • Нареждане разписка;

 Предлага няколко варианта за печат:

 • Печат чрез матричен принтер върху бланки на двуслойна индигирана хартия;
 • Печат чрез лазерен или мастиленоструен принтер върху бланки във формат A4;
 • Печат на документи върху бял лист формат А4 или безконечна хартия
софтуер за платежни нареждания 2023, програма за платежни нареждания 2023

Функционални характеристики

ПП ПЛАДЕТРА осигурява множеството изисквания при създаване и отпечатване на банкови платежни документи. Въведените и отпечатани документи се съхраняват за определен от потребителя период. По този начин се осигурява извеждане на справки за издадени платежни документи на определена дата, месец или година, по данни за контрагент, сума, банкова сметка и други. Чрез избиране на съхранен документ бързо се създава нов, без да се налага повторно въвеждане на контрагента, кодове на банки, сметки и т.н

Основна част от възможностите на ПП ПЛАДЕТРА са:

 • създаване на дневник за издадени документи с избор на показатели;
 • отпечатване на документ или група от документи;
 • справка на екран и принтер за платежен документ;
 • сортировка на документи по различни елементи от тях;
 • търсене на документ по показатели, попълнени от потребителя;
 • справка за документи, по които е извършена банковата операция;
 • логическо и физическо изтриване на документи;
 • многофирмен вариант.

ПП ПЛАДЕТРА работи в мрежа с възможност за определяне правата на достъп.

Инсталация и поддръжка

Закупуването на продукта се извършва чрез офисите, дистрибуторите и партньорските фирми на СД „Интелсофт“, които покриват по-голяма част от територията на страната. Осигурява се инсталиране, внедряване, настройка на програмата, сервиз и абонаментна поддръжка, както и доставка на типизирана хартия, върху която се отпечатват платежните документи.
         
СД „Интелсофт“ поема задължение за промяна на програмния продукт при изменение на нормативната уредба.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.