Направете запитване

M

TERES

Предназначение

Програмен продукт ТЕRES автоматизира работата по планиране и отчитане на труда, работната заплата и управлението на персонала. Осъществява връзка чрез файлов експорт с най-разпространените счетоводни продукти, с всички приложими видове банков софтуер, с персоналния регистър на Националния осигурителен институт, изгражда двупосочна комуникация с някои специализирани системи за управление на пропускателния режим в предприятията, трансферира информация към ERP системи и др.

софтуер за платежни нареждания 2023, програма за платежни нареждания 2023

Функционални характеристики

Програмен продукт TERES e разработен на модулен принцип с оглед покриване на нуждите, както на малки и средни фирми, така и на фирми с многочислен персонал, и специфика на производствения процес. Това позволява за всеки потенциален клиент да се подготвя набор от функционалности, с подходящите функционални характеристики и ценово предложение в зависимост от конкретните нужди и броя на наетия персонал. Функционалните характеристики на продукта покриват целия спектър от процеси – от подготовката и регистрацията на трудовия договор до прекратяването на трудовото правоотношение и издаването на удостоверение за пенсиониране УП2 и УП3 .

ТЕRES автоматизира работата по планиране и отчитане на труда, работната заплата и управлението на персонала. Осъществява връзка чрез файлов експорт с най-разпространените счетоводни продукти, с различни видове банков софтуер, с персоналния регистър на Националната агенция за приходите, както и двупосочна комуникация с някои специализирани системи за управление на пропускателния режим в предприятията.

Големият функционален обхват на продукта се основава на модулния принцип на съставяне, предлагане, актуализиране и усъвършенстване. Основните потребности се покриват с базови функционални възможности, които:

 • Поддържат досие на служителя с всички необходими данни, позволяващи издаването на документите, изисквани от местното законодателство, във връзка със сключването и прекратяването на трудови договори.
 • Предоставят на потребителите възможност да настройват и отпечатват различни документи, като трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди и др.
 • Изготвят уведомления за регистрация на нови и прекратени трудови договори, както и допълнителни споразумения към тях.
 • Поддържат и допълнителни екрани за въвеждане на персонални данни във връзка с осъществяване на основната дейност на фирмата – работно облекло, обувки, преминати квалификации, оръжие, притежавани познания, сертификати и др.
 • Поддържат база данни за целия персонал, работил във фирмата, с цел изготвяне необходимите документи за осигурителен стаж и доход (УП2 и УП3), на текущия персонал и персонала работил в предходни периоди.
 • Предоставят възможност за управление на ползването на платените отпуски със следене на остатъци и информация за изплащане на обезщетения за неизползван отпуск при прекратяване на трудово правоотношение.
 • Притежават инструментариум за информиране на операторите при допускане на критични за системата грешки.
 • Осигуряват възможност за реално плащане на работните заплати в различно време в отделните дирекции, отдели, цехове и др., и съобразява това с подаването на необходимите декларации образец 1 и образец 6 в НАП.
 • Извеждат необходимите ведомости, рекапитулации и други необходими справки по отделни региони и обекти.
 • Обработват достатъчно бързо и качествено базата данни за персонала, с цел постигане на оптимално използване на работното време на лицата, обработващи първичните документи.
 • Водят достоверен отчет на направените корекции в базата за персонала, с цел последващо вътрешно одитиране на процесите.
 • Изготвят необходимите изходни файлове и документи за Национален осигурителен институт (болнични, заявления и други), без да се налага допълнителното въвеждане на данни извън продукта.
 • Притежават качествен и надежден инструментариум за извеждане на справки от базата данни за персонала, с възможност за експорт в продуктите на MS OFFICE – MS EXCEL и MS WORD.

Това позволява цялостната обработка на заплатите, разпределение на средствата за работни заплати и осигурителни вноски по направления на разходите, функционални поделения и звена), общо и по елементи на трудовото възнаграждение, генерира справки, необходими за икономически анализи и за целите на управлението. Отпечатва трудови договори и допълнителни споразумения към тях, служебни бележки и удостоверения, изготвя уведомления по чл. 62, декларация образец №1, декларация №6 и други. Поддържа оперативен поименен архив с данни по месеци от текущата и три предходни години.

ТЕRES разполага с повече от 100 допълнителни модула, най-използвани от които са:

 • Автоматична интерфейсна връзка със счетоводни, контролно-пропускателни, банкови, застрахователни системи,
 • ERP и други системи за управление внедрени в дейността на клиента /SAP, Microsoft Dynamics и др./
 • Поддържане на електронно досие на служителите.
 • Изпращане на фишове на посочена електронна поща.
 • Регистър на съгласията в изпълнение на Регламент 679/2016.
 • Експорт и импорт на данни в и от популярни файлови формати .
 • Обработка на възнаграждения при работа на сменни графици.
 • Работа при сумирано изчисляване на работното време
 • Многофирмен вариант на работа.
 • Подробна информация за разходите за заплати, осигуряваща многовариантна прогностика.
 • Индивидуално и групово отчитане на труда по норми, чрез специализирани програмни модули за оптимизиране на отчитането на труда с работни карти, включващи следните функционалности:
 • Възможност за проследяване на отчетените по работни карти количества работни операции по работни места и изделия за избран период от месеца. Възможност за експорт в MS EXCEL.
 • Функционална възможност за групово въвеждане на коефициент за коригиране на изчислените възнаграждения по отделни операции. Преизчисляване на заработката по норма с въведения коефициент и автоматизираното й въвеждане във ведомостта за месеца.
 • Самостоятелно генериране на допълнителни екрани за кадрова информация.
 • Макроезик за генериране на справки, документи, изходи за електронни таблици и други системи.
 • Групов импорт/експорт на графици от и в EXCEL.
 • Автоматично съхраняване на обработени периоди/ведомости на локален сървър или на сървър на СД „Интелсофт“

Предлага се и работа с отдалечен достъп през Интернет до централизирана база данни на TERES.

софтуер за платежни нареждания 2023, програма за платежни нареждания 2023

Инсталация, внедряване и поддръжка

Целият процес по инсталация, внедряване и поддръжка на програмния продукт ТЕRES се извършва от висококвалифицирани служители на фирмата и от лицензирани дистрибутори, владеещи продукта и нормативната уредба. При промени в нормативната уредба по труда и по осигурителните отношения, актуализацията се извършва в срокове, отговарящи на изменените изисквания. Актуализираните програми се предоставят на потребителите чрез дистрибуторската мрежа или чрез Интернет. Развит е абонаментният принцип за поддържане и консултации. От началото на 2001 г. продуктът се предлага и под наем. Наемните отношения включват безплатно предоставяне на всички нови версии и консултации по прилагане на нормативната уредба.

В услуга на клиентите са специализирани раздели в сайта ни – www.intelsoft.bg. Освен информация за новите възможности на ТЕRES, потребителите и клиентите получават компетентни решения на проблеми, възникващи при промяна на нормативни документи, и указания за работа с програмата, споделя се положителен опит. Водещи специалисти в областта на труда и осигурителните отношения отговарят на поставени въпроси, предлагат тълкувание и решения.

Контакт с потребителите се извършва и чрез организиран форум и подходяща среда. СД Интелсофт организира проблемно-ориентирани семинари с участието на висококвалифицирани специалисти по избраната тема.

Клиенти

С продукта работят над стотици учреждения, големи и малки фирми от всички сфери на икономиката. Между тях има над 300 фирми и учреждения, с които поддържаме партньорство повече от 25 години. В списъка ни с клиенти може да откриете: Народно събрание на Република България, Министерски съвет на Република България, Ръководство на въздушното движение, Пристанище Варна, Правителствена болница „Лозенец“, У М Б А Л „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, Българска стопанска камара, Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисия по енергийно и водно регулиране , „Либхер хаусгерете Мареца“ ЕООД, Медицински университет Варна, ВМА, „Чипита България“ АД, „Фазерлес“ АД, Агенция „Булгарреклама“, „Старт Инженеринг“ АД, „Капрони“ АД гр.Казанлък, „Каменица“ АД гр. Пловдив, ТЕЦ „Бобов дол“, „Спарки“ АД, „Автомотор корпорация“ АД, „Дунапак – Родина“ АД, „Бауер България АД“, „Кинтекс“ ЕАД, „Печатница на БНБ“ АД, „ЕСО“ ЕАД, „ЧЕЗ България“ АД, „Ню Йоркър България“ ЕООД.

Ползи от работа с ПП TERES и екипа на СД Интелсофт

1. Постигане на реална полза от работата ни.
Стремим се предлаганите от нас услуги да добавят реална стойност към бизнеса на клиентите ни, чрез оптимизиране на процесите, постигане на икономия на време и прилагане на добри практики.

2. Получаване на бърза и навременна актуализация на програмите.
Определените в законодателството термини като минимална заплата, минимални осигурителни прагове, максималния и други, установени от КСО осигурителни доходи, осигурителни проценти, елементите на осигурителния и облагаемия доходи и др., са обособени като параметри и могат да се променят от клиента без намеса на програмисти и консултанти. Когато се налага, актуализираме продуктите си в срок, като всяка актуализация е съпроводена с документация и разяснения.

3. Работа в тясно сътрудничество с клиента.
За всеки клиент определяме отговорен служител и негов заместник, които познават вътрешните правила за организация на работната заплата и спецификата на процесите. Освен с детайлите по работата на програмата, нашите служители извършват и консултации по прилагане на нормативната уредба. Помагат в изясняването на различни казуси. Особено внимание отделяме на коректното подготвяне и подаване на декларациите в НАП и НОИ, като един от факторите за успешни ревизии. В критични за клиента ситуации можем изцяло да поемем функциите на неговия служител за да доведем процеса по изплащане на заплатите до край. Практиката за работа в тясно сътрудничество с клиента се е доказала във времето и позволява на клиента да извлече максимална полза от нашия опит.

4. Акцент върху трансфера на знания.
Целта на сътрудничеството ни с клиентите не е само да предлагаме технологични решения, но и желание да предадем нашите познания и предложим въвеждане на добри практики в управлението на процесите, като помагаме да се постигнат трайни резултати.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.