Направете запитване

M

В брой 53 на Държавен вестник от 08. 07. 2022 г. са направени допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Допълненията са свързани с продължаване на действието на eкспертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г.

Според новият § 20а, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на закона експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., продължават действието си до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г., когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15 юли 2022 г.

Важно условие за удължаване на действието на eкспертните решения на ТЕЛК и НЕЛК е лицата в периода от 13 март 2020 г. до 15 юли 2022 г. да са подали заявление – декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК. В срок до 20 юли 2022 г. регионалните здравни инспекции ще предоставят на Националния осигурителен институт и на Агенцията за социално подпомагане информация за всички лица, подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК.

На лицата, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15 юли 2022 г. и на които срока на инвалидност по експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК е изтекъл в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г.:

  • Изплащането на пенсиите се продължава до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г.;
  • Отпуснатите социални плащания от Агенцията за социално подпомагане се продължават, а прекратените социални плащания се възобновяват, за срока до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г.;
  • Направленията, издадени по реда на Закона за хората с увреждания въз основа на експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, продължават действието си до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г.;

В случаите, при които в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г. предоставянето на лична помощ е преустановено поради изтекъл срок на инвалидност по експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, същата се предоставя въз основа на направленията, издадени по реда на Закона за хората с увреждания, на които действието е удължено и след подаване на необходимите документи и провеждане на процедура по реда на чл. 13 и 14 от Закона за личната помощ.

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.