Направете запитване

M
 1. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн., ДВ, брой 18 от 003.2022 г.) са направени следните по-важни промени, свързани с държавното обществено осигуряване, приложими през 2022 г.:
  • Определени са размерите на минималния месечен осигурителен доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии както следва:
 • от 1 януари до 31 март, съгласно прил. №1 към чл. 9, т. 1, б „а“ от закона – за този период няма по-малък размер на минималния месечен осигурителен доход от 650 лв.
 • от 1 април до 31 декември, съгласно прил. №1А към чл. 9, т. 2, б „а“ от закона – за този период няма по-малък размер на минималния месечен осигурителен доход от 710 лв.

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай, при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

И през 2022 г., минималният осигурителен доход няма да се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

 

 • Определени са размерите на минималния месечен осигурителен доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, както следва:

– за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, за лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и за лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

от 1 януари до 31 март – 650 лв.;

от 1 април до 31 декември – 710 лв.

– за земеделските стопани и тютюнопроизводители:

от 1 януари до 31 март – 420 лв.;

от 1 април до 31 декември – 710 лв.

Според чл. 6 от Наредба №Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно данни за осигуряването си с декларация образец № 1 за всяка календарна година, когато са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. В тези случаи декларацията се подава с вписан код „22“ в т.12.Вид осигурен до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари. Предвид обстоятелството, че минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се променя от 01.04.2022 г., Националната агенция за приходите е създала възможност в случай, че във вече подадената декларация е посочен осигурителен доход под 710 лв. в информационната система на агенцията, от 01.04.2022 г., да се отрази осигурителен доход 710 лв. Така на тези лица няма да се наложи повторно подаване на декларация обр. №1 за периода след 01.04.2022 г.

 • Максималният месечен осигурителен доход за 2022 г. е определен:

– от 1 януари до 31 март – 3000 лв.(чл. 9, т. 1, б. „г“ ЗБ на ДОО 2022 г.);

– от 1 април до 31 декември – 3400 лв.(чл. 9, т. 2, б. „г“ ЗБ на ДОО 2022 г.).

 • За 2022 г. е определен следният размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване:

– от 1 януари до 31 март – 650 лв. (чл. 12, т. 1 ЗБ на ДОО 2022 г.);

от 1 април до 31 декември – 710 лв. (чл. 12, т. 2 ЗБ на ДОО 2022 г.).

 • Дневните минимални и максимални размери на паричното обезщетение за безработица за 2022 г. са определени както следва:

от 1 януари до 31 март:

а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 12 лв.;

б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 74,29 лв.;

от 1 април до 31 декември:

а) дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;

б) дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 85,71 лв.

 • За 2022 г. се запазва размера на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице – 540 лв.
 • Размерите на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2022 г.са определени за периода:

– от 1 януари до 31 март в приложение № 2 към чл. 14, т. 1 от ЗБ на ДОО 2022 г.;

– от 1 април до 31 декември в приложение № 2А към чл. 14, т. 2 от ЗБ на ДОО 2022 г.

От 01. 04. 2022 г. се увеличава размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за работещите в икономическа дейност с код 35 по КИД 2008 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ от 0.7 на 0.9 на сто.

От 01. 04. 2022 г. е намален размера на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за работещите в следните икономически дейности:

Код по

КИД 2008

Наименование на икономическа дейност Осиг. вноски           %
12 Производство на тютюневи изделия от 1,1 на 0.9
20 Производство на химически продукти от 1,1 на 0.9
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване от 1,1 на 0.9
30 Производство на превозни средства, без автомобили от 1,1 на 0.9
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности от 0,9 на 0,7
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от 0,9 на 0,7
92 Организиране на хазартни игри от 0,7 на 0,5
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих от 0,7 на 0,5
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета от 0,5 на 0,4
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика от 0,5 на 0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Пенсии за лицата по чл.69 КСО“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Безработица“ „Учителски пенсионен фонд“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд.
 • През 2022 г. няма да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Определен е следният максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя:

от 1 януари до 31 март – 1625 лв.;

от 1 април до 31 декември – 1775 лв.

 • На основание 8. ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗБ на ДОО за 2022 г.:

неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж;

– през 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни.

За 2022 г. неплатен отпуск до 90 работни дни, ще се взима предвид при определяне на изискуемия по закон минимален осигурителния стаж за правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете до 5 годишна възраст, както и при определяне на осигурителния стаж за придобиване право и изчисляване на размера на пенсията.

Важно е да се знае, че за определяне на право на парично обезщетение за безработица и право на парична помощ за профилактика и рехабилитация, за осигурителен стаж се взима предвид време на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година – основание чл. 54а, ал. 2, т.3 КСО и чл.13в, ал.1, т. 3 КСО.

 1. На основание чл. 2 от ЗБ на НЗОК размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2022 г. е 8 на сто.

От 01.04.2022 г.

 • За лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, при отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 и ал. 3 от КТ и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, здравноосигурителните вноски ще се внасят върху 710 лв. – минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица;
 • За лицата в неплатен отпуск здравноосигурителната вноска ще се внася върху 355 лв. – половината от минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица;
 • За лицата, които внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителната вноска ще се внася върху осигурителен доход не по-малък от 355 лв. – по 28.40 лв. на месец.
 1. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2022 г. са публикувани изменения, свързани с ползването на ваучери за храна по чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане и са запазени за 2022 г. размерите на данъчни облекчения за деца по чл.22в и 22г ЗДДФЛ, които бяха определени за 2021 г.
 • Според ал. 7 на §1от ПЗР на Закона за държавния бюджет не се облагат с данък върху разходите социалните разходи за 2022 г. по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице при условията на чл. 209, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Така номиналната стойност на ваучерите, освободени от данъци и осигурителни вноски, се повишава от 80 на 200 лева на човек на месец.

Нов момент е, че ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени в рамките на квотата по чл. 58 от Закона за държавния бюджет за 2022 г., ще могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия – основание ал.2 на §1 ПЗР на Закона за държавния бюджет. Операторите следва да предоставят на работодателите и ползвателите списъци с обекти, които приемат отпечатаните от тях ваучери.

 • Според ал. 1 и ал. 2 на 2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет при ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:
 1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4500 лв.;
 2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 9000 лв.;
 3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 9000 лв.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.