Направете запитване

M

Аутсорсинг на заплати

Какво е  aутсорсинг?

Аутсорсингът представлява  възлагане  на външен изпълнител  на  дейности,  които  не  са основни за клиента и не участват пряко в стопанските му дейности на пазара. Думата идва от английски език „outsoursing“,или „Outside resourse using“, което в превод означава – използване на външен ресурс. Пример за често използвани  аутсорсинг услуги са: изчисляване  на работни  заплати, счетоводство, поддръжка на информационни  системи, професионално обучение и др.

софтуер за платежни нареждания 2023, програма за платежни нареждания 2023

Предимства на  аутсорсинг услугите

Аутсорсингът е  дейност, при  която  външен доставчик  на  услуги  извършва   и  управлява определена бизнес функция или процес, като същевременно подпомага нейното развитие и усъвършенстване.

Аутсорсингът осигурява редица съществени предимства:

 • Позволява на  организацията да се фокусира върху същинските си бизнес процеси и цели, като повери периферните дейности на външни изпълнители;
 • Външните доставчици на услугата са специализирани в извършването й т.е. имат значителен опит и експертиза в тази област и са в състояние да предоставят  високо качество на работа;
 • Освобождава организацията от необходимостта да създава и поддържа инфраструктура и специалисти, с които да осигурява даден спомагателен процес. За това се грижи външен изпълнител, който предоставя  услуги според текущите нужди на клиента и носи рисковете за качественото им извършване.
 • Освобождаване на ресурси на организацията и тяхното инвестиране в най-съществените й дейности.

Предимства на аутсорсинг изчисляване на трудовите възнаграждения.

Изчисляването на работна заплата не е основна дейност на всяко предприятие, но пък за сметка на това е важна и неизменна част от всеки бизнес. Изнасянето на тази дейност като външна услуга е сполучливо решение, защото:

 • не е основна дейност на  всяка  компания;
 • не генерира печалба;
 • освобождава от инвестиция в ресурси – компютърни системи и софтуер, надеждни хранилища за данни, обучени специалисти и др.;
 • при аутсорсинга  отговорността за обработка на данните се прехвърля на външния изпълнител;
 • лесно се спазват принципите на конфиденциалност;

Използването на аутсорсинг за изчисляване на възнагражденията предлагат много компании, но услугата предлагана от СД „Интелсофт“ е уникална с това, че предоставя достъп до TERES – система с вече 25 годишна история, утвърдена като първата такава система на корпоративния пазар в България. Комбинацията от добри специалисти и използване на функции и процеси от TERES гарантира професионална услуга за изчисляване на възнаграждения, допълнена с високоефективни инструменти за управление и налагане на политики и правила в организациите. Ежемесечно клиентите ни разполагат с пълен набор от справки спомагащи взимането на управленски решения. Всички добри практики, които използваме в ежедневната си работа са максимално автоматизирани и се базират на вече доказани в практиката модели.

Ползвайки аутсорсинг услугата за изчисляване на възнагражденията нашите клиенти си гарантират:

 • Изчисляване на месечното възнаграждение на всеки служител съгласно действащото законодателство и фирмената политика на клиента;
 • Генериране, разпечатване или изпращане по електронен път на обработените фишове;
 • Актуално досие на служителя с всички необходими данни, позволяващи издаването на документите, изисквани от местното законодателство, във връзка със сключването и прекратяването на трудови договори;
 • Генериране на хартиен и електронен носител на  различни документи, като трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди и др;
 • Изготвени уведомления за регистрация на нови и прекратени трудови договори, както и допълнителни споразумения към тях;
 • Генериране   на   служебни бележки за ДОД, удостоверения за доход, за Бюро по труда, информация за УП2 и УП3, форма №76 и др.;
 • Поддържка и съхранение на персонални данни във връзка с осъществяване на основната дейност на фирмата – работно облекло, обувки, преминати квалификации, оръжие, притежавани познания, сертификати и др;
 • Актуална база данни за целия персонал, работил във фирмата, с цел изготвяне необходимите документи за осигурителен стаж и доход (УП2 и УП3), на текущия персонал и персонала работил в предходни периоди;
 • Управление на ползването на платените отпуски със следене на остатъци и информация за изплащане на обезщетения за неизползван отпуск при прекратяване на трудово правоотношение;
 • Обработка на графици при сумирано отчитане на работното време;
 • Обработка на  необходимите ведомости, рекапитулации и други необходими справки по отделни региони, обекти, разходни центрове и др.;
 • Бърза и качествена обработка в базата данни за персонала, при отразяване на  първични документи;
 • Достоверен отчет на направените корекции в базата за персонала, с цел последващо вътрешно одитиране на процесите;
 • Изготвяне необходимите изходни файлове и документи за Национален осигурителен институт (болнични, заявления и други), без да се налага допълнителното въвеждане на данни извън продукта;
 • Навременна подготовка на файлове към банкови институции, застрахователни дружества и др;
 • Надежден инструментариум за изготвяне  на справки от базата данни за персонала, с възможност за експорт в продуктите на MS OFFICE – MS EXCEL, MS WORD и др;
 • Обработка на информация по заработки при сделна система на заплащане, с възможност за експресни корекции по коефициенти или тегла, когато предметът на дейност го налага;
 • Изчисляване  на хонорари  по граждански  договори;
 • Генериране на   специфични  за клиента справки, подпомагащи вземането на управленски решения;

СД „Интелсофт“ поема всички ангажименти за лицензиране, инсталация,  поддръжка,  промени  и развитие  на програмните си системи, с които се извършват  аутсорсинг услугите. Така клиентът получава услуга плюс система, без да е необходимо да  инвестира  в хардуер, софтуер  и екип, който да осигурява поддръжката им.

Вече 25 години успешно сътрудничество с множество големи компании от различни  браншове, както и работата по голям брой казуси, ни помогнаха да се развиваме и обогатяваме познанията си, трупайки опит в една толкова сложна и динамична сфера, каквато е изчисляването на възнагражденията. Днес 25 години след създаването на TERES, ние можем  да  конфигурираме  и предложим   ефективна и икономически изгодна за клиента услуга без значение каква е големината  на компанията,  предмета на дейност  (производство, търговия,  услуги, строителство и т.н.), начина на дефиниране и изплащане  на възнагражденията и техните специфики. Разполагаме с експертен и технически персонал, за да посрещнем  изискванията  на клиента и да направим процеса  по изчисление  на възнагражденията по-ефективен и икономически по-изгоден за него.

СД „Интелсофт“ е регистриран според  изискванията на Закона за защита на личните данни като администратор на лични данни, в следствие на това гарантираме пълна конфиденциалност и сигурност на достъпа до цялата информация.

Избирайки аутсорсинг услугите на СД „Интелсофт“ за изчисляване на възнаграждения, ползите за клиента са:

 • Освобождаване  на  ресурси  и  тяхното  фокусиране  в най-съществените бизнес области на организацията;
 • Запазване   конфиденциалността   на  данните   и  прехвърляне на отговорността за съхраняване на информацията;
 • Прехвърляне и минимизиране на риска;
 • Фокусиране  върху основните  приоритети и дейности на компанията;
 • Високо качество на услугата;
 • Нисък финансов разход;
 • Малък разход на време;
 • Използване наготово на натрупаните опит и експертиза от външен доставчик;
 • Позоваване на независимо външно експертно мнение – консултанти на НАП и НОИ;
 • Освобождаване от тежестта за управление на неспецифични процеси;
 • Подобрени   и  разширени   услуги  за  служителите  и допълнителни ползи за тях;
 • Професионално отношение при изпълнението на договорените  задължения  и поети ангажименти, детайлно договаряне на желаните  процедури  и коректно спазване  на  предварително дефинирани   срокове.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.