Направете запитване

M

Консултации по нормативна уредба

Начинът, по който се отнасяме към качеството на нашия продукт – ПП TERES, неминуемо налага навлизане в най-дълбоки детайли на нормативната уредба в страната, регилираща трудово-правните и осигурителните взаимоотношения. Това от своя страна създава предпоставки да провеждаме успешно консултантска дейност в сферата на ежегодно променящата се нормативна уредба, както сред ползвателите на  ПП TERES, така и сред останалите ни пратньори.

софтуер за платежни нареждания 2023, програма за платежни нареждания 2023

Решавали сме, а и до днес това представлява предизвикателство за нас – да решаваме т. нар сложни казуси. Казуси, които рядко възникват в практиката, и поради тяхното ограничено приложение не биват решавани на време. Ползата за нашите клиенти от  консултиране по казуси и проблеми свързани с нормативна уредба, ще ви даде по-голяма сигурност при взиматено на решения касаещи работата с  персонала и възникващите ситуации в работния процес. Ползвателите на тази услуга имат възможносста да зададат своите въпроси към нашите специалисти, служители с повече от 25 годишен опит в сферата на управление и консултации по въпроси свързани с осигурителното и трудово право, тяхното практическо приложение в ПП TERES.  

Услугата се предлага посредством сключване на договор за консултантска дейност.

Консултантската дейност е регламентирана чрез :

  • договори за консултантска помощ с месечен абонамент;
  • договори за консултантска помощ с предплатени часове /за календарна година или друг период/;
  • консултантска помощ с цена на час вложен труд;
  • други регламенти за внедряване на добри практики, индивидуален подход при решаване на казуси;

Наша отговорност е постигането на висока степен на клиентска удовлетвореност от предлаганият от нас продукт за работни заплати – ПП TЕРЕС. Това налага навлизане в детайли на действащата в страната нормативна уредба, свързана с трудовото, осигурителното и данъчно законодателство. Професионално предизвикателство за нас е да отговаряме и решаваме специфични казуси на клиентите ни, които възникват в практиката им.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.