Направете запитване

M

Консултации по ПП TERES

От своето създаване СД „Интелсофт“ държи на ефективността не само по отношение на програмните продукти, които развиваме и усъвършенстваме ежемесечно, но и на качественото обслужване на своите клиенти. Консултантите ни системно актуализират уменията си  и прилагат адекватно, както тях, така и задължителните, от нормативната уредба в България, практики в своята дейност.. 

При постъпило обаждане от страна на клиент, разговорът се пренасочва към неговият координатор/консултант. В случай, че той не е наличен в момента, разговорът може да попадне при неговият заместник. Още в първите години на внедряване на TERES в предприятия от различна големина и вид, СД „Интелсофт“  наложи практиката по назначаване на координатори за всеки свой клиент. По този начин всеки консултант е наясно със спецификите и особеностите на работа на даден клиент.

софтуер за платежни нареждания 2023, програма за платежни нареждания 2023

Служителите на СД „Интелсофт“ провеждат ежедневно консултации за работа с програмата и нововъведенията в нормативната уредба, промени в нея и тяхното изпълнение в средата на ПП TERES. Всеки клиент има ID лицензен номер, благодарение на който всеки консултант се ориентира и достъпва до допълнителна обобщена информация за структурата и организацията на труда в даденото предприятие.

Как протича една консултация?

Първото необходимо условие за консултация по ПП TERES е да имате въпрос или казус, на който не можете на намерите отговора или решението. Този казус или въпрос, може да бъде свързан с нормативната уредба или с функционалностите на програмата. При постъпило запитване за консултация, вашият консултант приема обаждането, изслушва причината, анализира проблема, като взима предвид видът на предприятието, действащата в този момент нормативна уредба и всички прилежащи практически особености касаещи заплащането на труда. Възможно е, вашият консултант да Ви даде предложение за добра практика, която е прилагал в работата си с друг клиент. Казусът, които имате бива подложен на анализ и ако е необходимо консултацията може да се извърши или с  дистанционна връзка, или с посещение на място при клиента, когато телефонния разговор не е достатъчен. Всяка консултация завършва с оценка на свършената работа и подписан приемо-предавателен протокол.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.