ИНТЕЛСОФТ

Начало » Новини » Въвеждат се нови минимални осигурителни прагове за хотелиери и ресторантьори от 1.07.2020 г.

22/06/2020


Въвеждат се нови минимални осигурителни прагове за хотелиери и ресторантьори от 1.07.2020 г.


  В Държавен вестник бр.55 от 19.06.2020 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. В параграф 5 на Заключителните разпоредби се въвежда изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2020 г., с което се определят нови минимални осигурителни прагове за дейностите Хотелиерство и Ресторантьорство. Новите прагове са описани на нов ред 60а в таблицата в Приложение 1 към ЗБДОО и се отнасят за всички предприятия с код на икономическата дейност, който започва с 55 или 56. Досега праговете за тези дейности са били описани на ред 60.
Tази разпоредба влиза в сила от 01.07.2020 г. Ето и промените:

 

Заключителни разпоредби


§ 4. Разпоредбите на § 1, т. 1 и т. 2 относно ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, § 2, т. 2 и § 3 се прилагат от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г.
§ 5. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм., бр. 34 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6а:
„§ 6а. През 2020 г. средства от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване може да се разходват и за мерки, свързани със заетостта, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.“
2. В приложение № 1 към чл. 9, т. 1:
а) в ред 60, колона 3 числата „55, 56“ се заличават, а в колона 4 думите „Хотелиерство; Ресторантьорство“ се заличават;
б) създава се ред 60а:

 

60а

I

55, 56

Хотелиерство;

Ресторантьорство

1266

1090

800

800

800

800

800

800

610

 

Екипът на Интелсофт

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.