ИНТЕЛСОФТ

Начало » Новини » Мерки за запазване на заетостта в сектори:хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм

03/07/2020


Мерки за запазване на заетостта в сектори:хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм


  От 03. 07. 2020 г. Агенция по заетостта разкри процедура по изплащане на компенсации на работодатели директно засегнати от обявеното извънредно положение, предизвикано от пандемията с коронавирус COVID-19 от сектори хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм за запазване на заетостта на работниците и служителите. Условията и редът за изплащане на компенсациите е определен с Решение № 429 на Министерски съвет от 26. 06. 2020 г. По смисъла на това решение „компенсация“ е сума в размер 290 лв., включваща 189 лв. средства за работника/служителя и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. Компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01. 07. 2020 г., но за не повече от шест месеца.
По реда, определен в Решение № 429 на Министерски съвет се изплащат и компенсации в размер на 290 лв. на самоосигуряващи се лица, които са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и на лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци в секторите хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и транспорт.
Важно условие за изплащане на компенсациите е работодателите и самоосигуряващите се лица, които осъществяват дейност в посочените сектори да декларират спад на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година. Учредените работодатели и вписаните самоосигуряващи се лица през периода 1 юни 2019 г. - 1 март 2020 г. следва да декларират спад на приходите с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.
Работодателите, получили компенсации за работни заплати на работници и служители следва да запазят заетостта им за целия период на изплащане на компенсациите, както и за допълнителен период, равен на половината от периода, за който са изплатени компенсациите. Самоосигуряващите се лица също следва да запазят дейността си.
Решение № 429 на Министерски съвет от 26. 06. 2020 г., както и подробно описание на условията, реда и начина за кандидатстване, и необходимите образци на документи са публикувани на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта. Документите се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, чрез лицензиран пощенски оператор или на място в съответната дирекция „Бюро по труда”.

Екипът на Интелсофт
 

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.