Начало » Статии » Промени в удостоверение прил. №9 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Промени в Удостоверение прил. № 10 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което осигури

Промени в удостоверение прил. №9 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Промени в Удостоверение прил. № 10 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което осигури


Промени в удостоверение прил. №9 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване


Както и до сега осигурителите е необходимо за всеки болничен лист да представят в НОИ удостоверение, прил. № 9 от наредбата, независимо дали е "първичен" или "продължение". Удостоверението не се представя от лица, придобили право на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.
От 01.06.2017 г. е в сила нов образец на удостоверение, прил. № 9 от наредбата. В новия образец се попълват всички данни, които се съдържаха и в стария образец, като са направени и някои допълнения, както следва:
1. Направените допълнения в ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове – прил. №1 от наредбата са отразени в Удостоверение прил. №9 от наредбата. В удостоверението осигурителят следва да потвърди декларираните от лицето факти и обстоятелства. Тези допълнения са отразени и в раздел II Удостоверявам следните промени в обстоятелства
2. За трудоустроените лица ще се попълва точния период на трудоустрояване в т. 10. Лицето е трудоустроено;
3. Когато в болничния лист лекуващия лекар е записал „за анкета“, в т. 11 на удостоверението осигурителите вече ще отбелязват периода, за който е установено нарушение в случаите на чл. 46 от КСО (това са случаите на умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима, определен от здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви извършвани под въздействието на такива средства/хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред/временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред).
Важно е да се знае, че към данните съдържащи се в удостоверението, които при необходимост не подлежат на корекция, са включени и „брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя“ и „пореден номер на удостоверението“. На основание новата редакция на чл. 20, ал. 1, т. 1 от наредбата не могат да се коригират с подаване на ново удостоверение с код корекция номер на болничен лист, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от НАП, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. В случай на допусната грешка при попълване на тези данни първоначално подаденото удостоверение се заличава и се подава ново с коректно попълнени данни.

 

Промени в Удостоверение прил. № 10 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, което осигурителите изпращат в НОИ

 

Както и до сега за всяко подадено заявление-деклрация прил. № от 2 до 8, осигурителите, техните клонове и поделения представят в НОИ удостоверение прил. № 10 от Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. С удостоверението осигурителите декларират данни, свързани с правото на плащане на обезщетение при бременност и раждане, при неизползване на отпуск за бременност и раждане, отглеждане на малко дете, неизползване на отпуска за отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст.
Всички данни, които се попълваха в стария образец на удостоверението се попълват и в новия образец, като са направени и някои допълнения, свързани с промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. В новия образец на удостоверението няма да се попълват данни за поредност на детето.
В раздел І. Удостоверявам следните обстоятелства, осигурителят декларира факти и обстоятелства, свързани с определяне на правото на парично обезщетение. Задължително условие за изплащане на парично обезщетение за майчинство е осигуреното лице да има разрешен отпуск, през който да отглежда детето си. Данни за разрешения отпуск осигурителят попълва в т.1 на раздел І от удостоверението. Посочените основанията за разрешаване на съответния вид отпуск по КТ са синхронизирани с промените в Кодекса на труда. Данни в т.1 не се попълват, когато се подава удостоверение за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане по чл. 50а КСО и за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуска за отглеждане на малко дете по чл. 54 КСО.
Въведени са и две нови полета, които се попълват за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на бащите и при осиновяване на дете на осиновителите по чл.50, ал.6 от КСО, както следва:
Т. 10. Детето е изписано от лечебното заведение на .......20...г.
Т. 11. Детето е предадено за осиновяване на .......20...г.
В указанието за попълване на декларацията в „Забележка“ към точка 12. Други обстоятелства е пояснено, какви данни се попълват за бащите/осиновителите на сумирано изчисляване на работното време, и при работа на смени по часов график за изплащане на парично обезщетение за 15 календарни дни по чл. 50, ал. 6 от КСО. В тези случаи осигурителят следва да попълни броят на работните дни/работните часове от графика през периода на отпуска с право на обезщетение, а когато периодът на отпуска обхваща дни от различни календарни месеци, броят на работните дни/работните часове се попълва поотделно за всеки месец. Когато правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено през периода на отпуска, се попълва само броят на работните дни/работните часове от графика до датата на прекратяването.
Направените допълнения в Раздел ІІ. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата са във връзка с новите правоимащи лица.
Старите образци на Удостоверение, прил. № 9 и 10 от наредбата ще се приемат в НОИ до 12 юни 2017 г. В периода 13 до 16 юни, с оглед актуализиране на програмните продукти, НОИ ще преустанови приема на документи, а след 16-ти юни ще се приемат само новите образци. След тази дата с новите образци на документи ще се приемат и данни за парични обезщетения, отнасящи се за периоди преди 01.06.2017 г., както и за коригиране и заличаване на данни, подадени със старите образци на удостоверения.

 

Автор: Румяна Станчева

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.