Начало » Статии » Промени в Закона за данък върху добавената стойност от 01.01.2018 г.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност от 01.01.2018 г.


Промени в Закона за данък върху добавената стойност

от 01.01.2018 г.


С §45 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, публ. в бр. 97 на ДВ от 5. 12. 2017 г. в сила от 01. 01. 2018 г. са направени следните изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица:
1. Според чл. 50, ал. 5 от закона в редакцията му до 31. 12. 2017 г. местните физически лица, които декларират доходи от източници в чужбина следваше да прилагат към годишната данъчна декларация „удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава“. На основание новият текст на разпоредбата от 01. 01. 2018 г. към данъчната декларация ще могат да се прилагат всякакви доказателства за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски. Разпоредбата ще се прилага и за доходи, придобити от физическите лица през 2017 г.
2. С новият член 50а от закона се създава възможност за деклариране в годишната данъчната декларация по чл. 50 придобитите през годината необлагаеми доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
3. Променена е разпоредбата на чл. 53, ал. 6, която определя условията за ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация от лицата, които подават декларацията по електронен път. Според новият текст на разпоредбата лицата ползват отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв. при положение, че:
- подадат годишната данъчна декларация до 31 януари на следващата година по електронен път;
- нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията;
- данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.
До промяната в разпоредбата за ползване на отстъпката се изискваше декларацията да е подадена по електронен път до 31 март на следващата година, а размерът на отстъпката беше до 1000 лв.
Новите изисквания за ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне се прилага и при подаване на годишната данъчна декларация за 2017 г.
4. На основание новата алинея 2 на чл. 56, от 01. 01. 2018 г. предприятията – платци на доходи, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път. Съгласно § 47 от ЗИД на ЗДДФЛ предприятията подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица само по електронен път, ако задължението за подаване на декларацията възниква след 31 декември 2017 г.
5. Променя се срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 4 от ЗДДФЛ. В сила от 01. 01. 2018 г. справката следва да се представя на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода до 15 март на следващата година, а не както до сега до 30 април.
Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е също до 15 март 2018 г.

 

Автор: Румяна Станчева 

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.