Начало » Статии » Информация за лицата, които ще се пенсионират през 2018 г.

Информация за лицата, които ще се пенсионират през 2018 г.


Информация за лицата, които ще се пенсионират през 2018 г.


С въвеждането на новата точка 13 на чл. 33, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване в сила от 01. 01. 2017 г. Националният осигурителен институт има ангажимент да уведомява лицата не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година при положение, че нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
На 14. 06. 2017 г. Националният осигурителен институт излезе със съобщение в интернет страницата си, че е започнало изпращането на персонални уведомителни писма до лицата, които през 2018 г. навършват изискуемата възраст за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, определена в чл. 68, ал. 1 от КСО. Писмата сe изпращат по пощата на постоянния адрес на лицето от ГРАО. Не са изпратени писма на лицата, които ще навършат възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО през 2018 г., но вече са се пенсионирали при условията на ранно пенсиониране, а това са работещите при условията на първа и втора категория труд, лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и др.), балерини, балетисти и танцьори в културни организации, учители, лицата, които са се пенсионирали по желание с пенсия в намален размер.
Важно е да се знае, че навършването на определената в чл. 68, ал. 1 възраст не означава че лицето е придобило право на пенсия. За придобиване право на пенсия трябва да са изпълнени едновременно две условия:
– да е навършена определена със закона възраст и
- да е придобит минимален осигурителен стаж.
През 2018 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст придобиват:
- жените, навършили 61 години и 2 месеца ( това са родените в периода 01. 01. 1957 г. -31. 10. 1957 г. ) при наличие на 35 години и 6 месеца осигурителен стаж и
- мъжете, навършили 64 години и 1 месец (това са родените в периода 01. 01. 1954 г. - 30. 11. 1954 г. ), при наличие на 38 години и 6 месеца осигурителен стаж.
В уведомителното писмо се съдържа информация за условията за придобиване право на пенсия, необходимите документи, сроковете за подаването им и редът за отпускане на пенсията. Целта на тези писма е бъдещите пенсионери своевременно да набавят необходимите документи, които се представят заедно със заявлението за отпускане на пенсия и така да се облекчи процедурата по пенсиониране.
За периода след 31. 12. 1996 г. данни за осигурителен стаж и доход при пенсиониране могат да се ползват от информационната система на НОИ. В тази връзка НОИ препоръчва бъдещите пенсионери да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК). С този код те ще имат достъп до съществуващите данни за осигуряването им в информационната система на осигурителния институт. Така те ще получат информация дали данните са коректни и в случай на несъответствие ще могат да се свържат своевременно със съответния осигурител, за извършване на необходимите корекции. С издадения персонален идентификационен код има възможност да се изчисли и прогнозния размер на бъдещата пенсия. Персоналният идентификационен код може да се получи от всяко поделение на институцията.
Размерът на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31. 12. 2018 г., ще се определя от осигурителния доход само за периода след 31.12.1996 г. Т.е. за лицата, които ще се пенсионират след 31.12.2018 г., отпада необходимостта от представяне на удостоверение за осигурителен доход УП-2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г.

 

Автор: Румяна Станчева 

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.