TERES


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


ТЕRES автоматизира работата по планиране и отчитане на труда, работната заплата и управлението на персонала. Осъществява връзка чрез файлов експорт с най-разпространените счетоводни продукти, с различни видове банков софтуер, с персоналния регистър на Националния осигурителен институт, както и двупосочна комуникация с някои специализирани системи за управление на пропускателния режим в предприятията, както и с ERP системи на различни доставчици, имплементирани в дейността на клиентите ни.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Големият функционален обхват на продукта се основава на модулен принцип на съставяне, предлагане, актуализиране и усъвършенстване. Основният модул, наречен “СТАРТОВ ПАКЕТ”, притежава функционални възможности, позволяващи цялостната обработка на заплатите, разпределение на средствата за работни заплати и осигурителни вноски по направления на разходите (изделия, поръчки, функционални звена и т.н.), общо и по елементи, генерира справки, необходими за икономически анализи и за целите на управлението. Отпечатва трудови договори и допълнителни споразумения към тях, служебни бележки и удостоверения, уведомления и други. Поддържа оперативен поименен архив с данни по месеци от текущата и три предходни години. Системата предлага и работа с отдалечен достъп през Интернет до централизирана база данни на TERES.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ
 

TERES разполага с повече от 100 допълнителни модула, най-използвани от които са:


• Изготвяне на декларации за осигурените лица за ДОО и за Здравното осигуряване.
• Изготвяне на Уведомления за регистрация на трудовите договори в НОИ.
• Годишно преизчисляване на данъка за доходите от трудови правоотношения, изготвяне на служебни бележки за доход и удържан данък.
• Следене на остатъци от неизползван платен и неплатен отпуск, отчети по НСС19.
• Корекции на плащания за минали периоди и отразяване в персоналния регистър на НОИ на промените в осигурителния стаж и доход.
• Автоматична интерфейсна връзка със счетоводни, контролно-пропускателни, банкови и застрахователни системи.
• Експорт и импорт на данни с MS Excel.
• Обработка на възнаграждения при работа на сменни графици - сумирано изчисление на работното време /СИРВ/.
• Многофирмен вариант на работа.
• Подробна информация за разходите за заплати, осигуряваща многовариантна прогностика.
• Индивидуално и бригадно отчитане на труда по норми и разценки в 4 варианта.
• Самостоятелно генериране на допълнителни екрани за кадрова информация, подготовка и отпечатване на трудови договори и допълнителни споразумения към тях.
• Макроезик за генериране на справки, документи, изходи за електронни таблици и други системи.

 

ИНСТАЛАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
 

Преди да стартира процеса на инсталация и внедряване, преди клиентът да вземе решение за избора си, заедно с него извършваме анализ на потребностите и спецификите в дейността му по обработката на трудовите възнаграждения, предлагаме необходимите функционалности, които ще обхванат администрирането и обработката на присъствената форма и изчислението на месечната му ведомост, заедно с всички съпътстващи обработки към други системи, ако такива са приложими в дейността му.

 

Целият процес по инсталация, внедряване и поддръжка на програмния продукт TERES се извършва от висококвалифицирани служители на фирмата и от лицензирани дистрибутори, владеещи продукта и нормативната уредба. При промени в нормативната уредба по труда и по осигурителните отношения, актуализацията се извършва в срокове, отговарящи на изменените изисквания. Актуализираните програми се предоставят на потребителите чрез дистрибуторската мрежа или чрез Интернет. Развит е абонаментният принцип за поддържане и консултации. TERES се предлага и под наем. Наемните отношения включват безплатно предоставяне на всички нови версии и консултации по прилагането на нормативната уредба. 

 

През целия период на съвместно сътрудничество клиентите, ползващи ПП TERES, разполагат с персонален консултант, навременна обратна връзка с него, без предварително запазване на час за консултации, с многобройни технически възможности за провеждане на консултациите и др. 

 

СД Интелсофт организира проблемно-ориентирани семинари с участието на висококвалифицирани специалисти по избрана тема. 

 

СД Интелсофт е внедрил и прилага в дейността си интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност.
 

КЛИЕНТИ
 

С продукта работят над 2700 учреждения, големи и малки фирми от всички сфери на икономиката. Между тях има над 350 фирми и учреждения, с които поддържаме партньорство повече от 25 години. В списъка ни с клиенти можете да откриете: Народно събрание на Република България, Министерски съвет на Република България, Ръководство на въздушното движение, Пристанище Варна, Правителствена болница "Лозенец", У М Б А Л "Царица Йоанна- ИСУЛ" ЕАД, Българска стопанска камара, Комисия за преодоляване и установяване на конфликт на интереси, Комисия по енергийно и водно регулиране, "Либхер Хаусгерете - Марица" ЕООД, Медицински университет гр. Варна, ВМА, "Чипита България" АД, "Фазерлес" АД, Агенция "Булгарреклама", "Старт Инженеринг" АД, "Капрони" АД гр. Казанлък, "Каменица" АД гр. Пловдив, ТЕЦ "Бобов дол", "Спарки" АД, "Автомотор корпорация" АД, "Бауер България" АД, "Кинтекс" ЕАД, "Печатница на БНБ" АД, "ЕСО" ЕАД, "ЧЕЗ България" АД, "Ню Йоркър България" ЕООД и други. .

 

С референции от наши клиенти можете да се запознаете от ТУК

 

С удоволствие ще отговорим на въпросите Ви при интерес от Ваша страна, както и бихме Ви демонстрирали възможностите на програмен продукт ТЕРЕС.

 

Поискайте оферта от ТУК

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.