Направете запитване

M

. . . . .Осигурителното законодателство през 2023 г.

Ежегодно Народното събрание на Р. България приема Закон бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата календарна година. Поради редица обстоятелства тези закони бяха приети едва на 26 юли 2023 г. и обнародвани в брой 66 на Държавен вестник от 01. 08. 2023 г. До приемането им се прилагаше Законът за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., който първоначално трябваше да действа за срок не по-дълъг от 3 месеца, но впоследствие действието му беше удължено до приемане на бюджетите за 2023 г.

 1. Какво трябва да имаме предвид при прилагане на разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. ?
 • За цялата календарна година са определени основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях, както следва:
 • от 1 януари до 31 юли, съгласно прил. №1 към чл. 9, т. 1, б „а“ от закона – за този период няма по-малък размер на минималния месечен осигурителен доход от 710 лв.
 • от 1 август до 31 декември, съгласно прил. №1А към чл. 9, т. 2, б „а“ от закона – за този период няма по-малък размер на минималния месечен осигурителен доход от 780 лв.

При определяне на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и групи професии продължават да се прилагат следните правила:

 • Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
 • Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай, при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

 • Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
 • И през 2023 г., минималният осигурителен доход няма да се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

Следва да се има предвид, че с ПМС № 497 от 29. 12. 2022 г. от 1 януари 2023 г. беше определена минимална работна заплата за страната в размер на 780 лв.

 • Определени са следните размери на минималния месечен осигурителен доход през календарната година за самоосигуряващите се лица :

– за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, за лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и за лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

от 1 януари до 31 юли – 710 лв.;

от 1 август до 31 декември – 780 лв.

– за регистрираните земеделските стопани и тютюнопроизводители:

от 1 януари до 31 юли – 710 лв.;

от 1 август до 31 декември – 780 лв.

Според чл. 6 от Наредба № Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно данни за осигуряването си с декларация образец № 1 за всяка календарна година, когато са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. В тези случаи декларацията се подава с вписан код „22“ в т. 12.Вид осигурен до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари. Предвид обстоятелството, че минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се променя от 01. 08. 2023 г., Националната агенция за приходите е създала възможност в случай, че във вече подадената декларация е посочен осигурителен доход 710 лв. в информационната система на агенцията, от 01. 08. 2023 г., да се отрази осигурителен доход 780 лв. Така на тези лица не се налага повторно подаване на декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице“ за периода след 01. 08. 2023 г. Автоматична промяна на осигурителния доход не е предвидена за лицата, които са декларирали осигурителен доход различен от 710 лв. В тези случаи лицето следва само да промени осигурителния си доход с подаване на коригираща декларация обр. №1„Данни за осигуреното лице“.

 • Максималният месечен осигурителен доход за цялата 2023 г. е определен на 3400 лв. (чл. 9, т. 1, б. „г“ и чл. 9, т. 2, б. „г“ Закон за бюджета на ДОО 2023 г.)
 • За цялата 2023 г. е определен размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата/осиновителя по чл. 54ж от същия кодекс 780 лв. Предвид обстоятелството, че до приемане на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. на тези лица се изплащаше парично обезщетение в размер на 710 лв. на всички лица, които са получили плащане на обезщетение за периода от 1 януари до 30 юни 2023 г. НОИ доплаща до новия размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете.
 • Дневният минимален размер на обезщетението за безработица за цялата 2023 г. е определен на 18 лв., а дневният максимален размер на 85,71 лв.
 • За цялата 2023 г. размера на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице е 540 лв.
 • Размерите на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2023 г. са определени за периода:

– от 1 януари до 31 юли в приложение № 2 към чл. 14, т. 1 от Закон за бюджета на ДОО 2023 г.;

– от 1 август до 31 декември в приложение № 2А към чл. 14, т. 2 от от Закон за бюджет на ДОО 2023 г.

От 01. 08. 2023 г. за някои икономически дейности осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ е променена.

Увеличена е осигурителната вноска за следните икономически дейности:

КОД

КИД

2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ КИД 2008 г. от 01.01.2023 г.

до 31.07.2023 г.

%

от 01.08.2023г.

до 31.12.2023г.

%

01 Растениевъдство, животновъдство и лов;

 спомагателни дейности

0,7 0,9
20  Производство на химични продукти 0,9 1,1
25 Производство на метални изделия, без машини и

оборудване

0,9 1,1
30 Производство на превозни средства, без автомобили 0,9 1,1
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически

изпитвания и анализи

0,5 0,7

С намалена осигурителна вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ са следните икономически дейности:

КОД 

КИД

2008

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ КИД 2008 г. от 01.01.2023 г.

до 31.07.2023 г.

%

от 01.08.2023г.

до 31.12.2023г.

%

39 Възстановяване и други услуги по управление

на отпадъци 

1,1 0,9
53 Пощенски и куриерски дейности  0,9 0,7

 

Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, фонд „Пенсии за лицата по чл.69 КСО“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Безработица“ „Учителски пенсионен фонд“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд.

През 2023 г. няма да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Определен е максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 1950 лв.

С §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. са направени някои изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. Във връзка с направените промени е важно да се знае, че в сила от 01. 08. 2023 г.:

 • е направено допълнение в чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Тази разпоредба регламентира дохода, върху който се дължат осигурителни вноски. На основание чл. 6, ал. 2 доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност. Според създаденото изречение второ възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен. Направеното допълнение внася яснота при определяне на осигурителния доход за положен труд за минало време, като обвързва периода, през който трудът е положен с възнагражденията, получени за този труд.
 • е направено допълнение в чл. 50 от Кодекса за социално осигуряване, с който се регламентират сроковете за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане. С новата ал. 9 се уточнява, че и самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение за баща при раждане на дете за срок до 15 дни, когато имат 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

През 2023 г. се запазва правилото, определено в чл. 40, ал. 5 на КСО първите три работни дни от временната неработоспособност да се изплащат от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността – от държавното обществено осигуряване.

 1. На основание чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2023 г. остава 8 на сто.

Тъй като здравноосигурителните вноски за някои лица се определят върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, от 1 август 2023 г.  

 • здравноосигурителните вноски ще се внасят върху 780 лв. за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, при отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 и ал. 3 от КТ, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата/осиновителя;
 • здравноосигурителните вноски ще се внасят върху 390 лв. за лицата в неплатен отпуск – половината от минималния месечен осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица;
 • за лицата, които внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителната вноска ще се внася върху осигурителен доход не по-малък от 390 лв. – не по-малко от 31,20 лв. на месец.

За 2023 г., във връзка с прилагане на чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване, за лицата, които са осигурени за сметка на държавния бюджет, здравноосигурителните вноски се внасят върху 90 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица както следва:

 • от 1 януари до 31 юли 2023 г. върху 639 лв.;
 • от 1 август до 31 декември 2023 г. върху 702 лв.
 1. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2023 г. с §7 са направени допълнения в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Според новите точки 3 и 4 на ал. 1 на чл. 3, в сила от 01. 09. 2023 г. плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

„3. трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда, изплащани от работодатели със 100 или повече наети лица, с изключение на лицата, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а;

 1. на стойност, равна на или надвишаваща 1000 лв. за дивидент по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.“

Във връзка с направеното допълнение е направено и допълнение в чл. 270 на Кодекса на труда. Според алинея 3 на чл. 270 трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя – на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка. На основание новата алинея 4 независимо от ал. 3, когато се изплаща трудово възнаграждение от работодател по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, изплащането му се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.