Направете запитване

M

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА INTELSOFT Cloud Backup

В сила от 01.12.2017 г.

І. ПРЕДМЕТ.

1. Тези Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“ СД, ЕИК 020107390, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу БИЗНЕС ПОТРЕБИТЕЛ/И, във връзка с ползването на предоставяната от “Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“ СД услуга за архивиране на данни, наричана по-долу УСЛУГА/ТА.

ІІ. ПОНЯТИЯ.

2. За целите на тези Общи условия, посочените по-долу понятия ще имат следното значение:
2.1. Услуга – означава услугата „Intelsoft Cloud Backup“, предоставяна от Доставчика на Бизнес потребителя според реда и условията, описани в настоящите Общи условия. Услугата включва създаване на резервно копие на данни в електронен вид и изпращане на данните за тяхното съхранение до сървър на Доставчика – място, различно от местоположението на оригинала, осъществявано посредством частна и/или публична мрежа, използвайки Софтуер за архивиране – модул wTBackup на ПП „ТЕРЕС“;
2.2. Бизнес потребител – юридическо лице, притежаващо лиценз за ползване на ПП „ТЕРЕС“, ползващo услугата „Intelsoft Cloud Backup“ съгласно настоящите Общи условия;
2.3. Личен профил – потребителски профил, който Бизнес потребителя ползва при работа със Софтуера за архивиране, след първоначална актуализация/промяна на служебно предоставена парола за достъп, изисквана от Доставчика за ползване на услугата;
2.4. Софтуер за архивиране (модул wTBackup) – означава софтуер и всички придружаващи го файлове, данни и материали, необходими за ползването на Услугата, и за който Доставчикът предоставя на Бизнес потребителя правото за ползване. Бизнес потребителят не придобива права на собственост върху Софтуера за архивиране;
2.5. Абонаментен период – означава съответният период на ползване на Услугата, избран от Бизнес потребителя;
2.6. Абонаментна такса и/или Цена на Услугата – означава възнаграждението, дължимо от Бизнес потребителя на Доставчика за ползване на Услугата;
2.7. Ръководство за ползване – Инструкция с указания и потребителска информация за работа със Софтуера за архивиране, налична на уеб сайта на Доставчика www.intelsoft.bg, секция „Учебен център“, секция „Документация“;
2.8. Архивирани файлове – данните на Бизнес потребителя в електронен вид, за които чрез Софтуера за архивиране е създадено резервно копие и са изпратени за съхранение на сървър на Доставчика във връзка с ползване на Услугата;

ІІI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА.

3. Информация съгласно Закона за електронната търговия:
3.1. Наименование на Доставчика: “ИНТЕЛСОФТ – Григоров, Кънев и сие” СД;
3.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1330, ул. “Добротич” No 19;
3.3. Адрес за упражняване на дейността: посочен на интернет страницата на Доставчика www.intelsoft.bg;
3.4. Данни за кореспонденция: съдържат се на интернет страницата на Доставчика www.intelsoft.bg, Email: consult@intelsoft.net , тел: +359 2 9200292;
3.5. Вписване в публични регистри: Регистрация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 020107390;
3.6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG020107390;

IV. СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ДОГОВОРА. ЦЕНА НА УСЛУГАТА.

4. Сключване и срок на индивидуален договор:
4.1. Договорът за ползване на Услугата се сключва за срок и цена, посочени в него, съобразно избрания от Бизнес потребителя Абонаментен план;
4.1.1. Договорът за ползване на Услугата се счита за сключен от датата на двустранното подписване на индивидуален договор между Доставчика и Бизнес потребителя;
4.1.2. С подписване на договор за ползване на Услугата, Бизнес потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия (налични на уеб-сайта на Доставчика www.intelsoft.bg), приема ги и се задължава да ги спазва, като същите стават неразделна част от индивидуалния договор;
4.2. В случай, че най-късно 30 (тридесет) календарни дни преди изтичането на срока на договора, никоя от страните не е уведомила писмено другата страна за прекратяване на договора поради изтичане на неговия срок, и/или не е заявила желание за промяна в Абонаментния план, договорът автоматично се продължава за нов срок при условията на същия Абонаментен план;
4.3. В случаите по т.4.1., ако дължимата Абонаментна такса за новия Абонаментен период не бъде заплатена в 5 (пет) – дневен срок от изтичане на съответния срок на договора (преди удължаването), договорът се прекратява автоматично и достъпът до Услугата се преустановява;
4.4. Бизнес потребителят има право, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от сключването на договора, да се откаже от ползването на Услугата и да прекрати договора, без предизвестие и без да посочва причина за това;
4.4.1. В случаите по т. 4.4. Доставчикът възстановява на Бизнес потребителя заплатената Абонаментна такса за Услугата, след удържане на съответните такси, комисионни и други разходи по т. 4.4.2, 4.4.3;
4.4.2. В случаите по т. 4.4. Доставчикът има право да удържи от сумата за възстановяване, стойността на всички такси и комисионни, заплатени от Доставчика, които са пряко свързани с предоставянето на Услугата на Бизнес потребителя;
4.4.3. В случаите по т. 4.4., когато Бизнес потребителят е получил под някаква форма и допълнителна облага, която е свързана с материални и нематериални разходи от страна на Доставчика, последният има право при възстановяването на сумата на Бизнес потребителя да приспадне себестойността на дадената облага, както и себестойността на всички разходи, направени във връзка с предоставяне на Услугата, които не са включени в описанието на Услугата. За допълнителни облаги се смятат подаръци по текущи промоции, предоставени пакетно допълнителни безплатни услуги, парични бонуси и др;
4.5. Цена на Услугата:
4.5.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение (Абонаментна такса), платимо в лева и дължимо от Бизнес потребителя в размера, договорен в индивидуалния договор;
4.5.2. Бизнес потребителят заплаща договорената Цена на Услугата след сключване на договора, в началото на съответния Абонаментен период, като Услугата се активира от Доставчика след получаване на плащането чрез създаване/администриране на персонален акаунт на Бизнес потребителя;
4.5.3. След получаване на плащането за Абонаментния период, Доставчикът издава електронна фактура, съобразно изискванията на ЗДДС и изпраща същата на Бизнес потребителя на електронния адрес, посочен от него в индивидуалния договор; 4.5.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането, чрез активиране на Услугата и не носи отговорност, ако Бизнес потребителят не е посочил валиден електронен адрес или не получи фактурата по друга причина, за която Доставчикът не отговаря. Бизнес потребителят има право да поиска повторно изпращане на фактурата чрез писмено известие до Доставчика;

V. РЕГИСТРАЦИЯ НА БИЗНЕС ПОТРЕБИТЕЛЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

5. За ползването на Услугата Бизнес потребителят регистрира Личен профил, като генерира уникална парола, чрез която получава персонализиран достъп до Услугата при стартиране на Софтуера за архивиране;
5.1. Бизнес потребителят може, когато счете за необходимо, да замени своята персонална парола с друга;
5.2. Доставчикът не носи отговорност при забравена парола, но съдейства на Бизнес клиента, при заявка от негова страна, да генерира нова персонална парола;
5.3. Доставчикът идентифицира Бизнес потребителя при ползване на Услугата и Софтуера за архивиране чрез Личния му профил и уникалния сериен номер на лиценза за ползване на ПП „ТЕРЕС“;

VI. КОНФИГУРИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА.

6. С активиране на Услугата на Бизнес потребителя се предоставя възможност да управлява своя архив, като определя кои данни да се архивират, колко често да се архивират, както и други възможности, описани в Ръководството за ползване;
6.1. При ползване на Услугата, Бизнес потребителят има възможност за контрол и възстановяване на данните от архив посредством Софтуера за архивиране;
6.2. Доставчикът предоставя Услугата непрекъснато в режим 24/7, включително в почивни и в празнични дни, освен при наличието на външни причини, независещи от Доставчика, включващи, но не само: – откраднати кабели, злонамерени действия на трети лица, прекъсване на електрозахранването в района за почече от 4-ри часа, качество на Интернет свързаност и други подобни причини, които правят невъзможно изпълнението на Услугата;
6.3. Доставчикът предоставя Услугата в рамките на добросъвестното, разумно и общоприетото в практиката потребление;
6.4. В случай на установяване на отклонение от ползването на Услугата, съгласно чл. 7.4. от настоящите Общи условия, Доставчикът има право временно или постоянно да ограничи предоставянето на Услугата, включително да предприеме действия по прекратяване на договора;
6.5. Бизнес потребителят се съгласява, че при възникнал спор с трети лица и/или наложена санкция и/или друг вид наказание на Доставчика, в резултат на неспазване от страна на Бизнес потребителя на настоящите Общи условия или незаконосъобразно ползване на Услугата, Бизнес потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички дължими от него имуществени санкции, обезщетения и други разходи;

VII. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА.

7. Бизнес потребителят има право да използва Услугата чрез предоставената от Доставчика функционалност на Софтуера за архивиране,като за целта е нужно да изтегли софтуера за архивиране от сайта на Доставчика: www.intelsoft.bg – Вход за клиенти. Бизнес потребителят следва сам или със съдействието на представител на Доставчика да конфигурира Софтуера за архивиране. Ползването на услугата се осъществява след легитимация с Личен профил;
7.1. Бизнес потребителят се задължава да използва Услугата добросъвестно и по предназначение, и съгласно условията на сключения договор;
7.2. Бизнес клиентът единствено и самостоятелно взема решения за управлението, структурата и съдържанието на данните, предмет на Услугата, като спазва предоставените указания за ползване, описани в Ръководството за ползване;
7.3. Бизнес клиентът взема необходимите мерки за ограничаване на неоторизирания достъп до съдържанието на архивираните файлове чрез предоставена функционална възможност за криптиране на информацията, още преди изпращането й към сървъра на Доставчика . Криптирането се извършва чрез симетричен алгоритъм, чиито ключ/парола е известен само на Бизнес клиента. Негова е отговрността по съхранението на паролата. Доставчикът съхранява архивите криптирани без достъп до ключа на клиента, без възможност за възстановяването му;
7.4. Бизнес потребителят се задължава да архивира единствено данни от текущи или минали периоди /месеци/, обработени от ПП „ТЕРЕС“;
7.5. При използването на Услугата, Бизнес потребителят няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването на Услугата;
7.6. Бизнес потребителят се задължава да не ползва Услугата за следното:
7.6.1. За съхранение, архивиране или предоставяне по всякакъв начин на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противоречат на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Интернет етиката;
7.6.2. За съхранение на данни, които нарушават правата на трети лица като: авторски права или сродни на тях права или други права на интелектуална собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; или представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация, която е обект на правна закрила, за която Бизнес потребителят няма съответно разрешение за достъп или използване;
7.6.3. За съхранение, архивиране, публикуване или трансфер на порнографско и всяко друго нецензурно или незаконно съдържание;
7.6.4. За съхранение, архивиране, публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на личността съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.;
7.7. Други задължения и права на страните във връзка с предоставянето и ползването на Услугата:
7.7.1. Доставчикът има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на Услугата, да ограничи или забрани използването на същата от съответния Бизнес потребител, след като го уведоми за причината;
7.7.2. Бизнес потребителят се задължава да не архивира материали, съдържащи вируси или други програми, които целят или могат да разрушат или да навредят на Услугата или на друга система на Доставчика;
7.7.3. Бизнес потребителят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Услугата, включително парола за достъп на Личния си профил и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през него. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Бизнес потребителят незабавно трябва да уведоми екипа на Доставчика;
7.7.4. Доставчикът не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която Бизнес потребителят съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност;
7.7.5. Бизнес потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да преустанови достъпа на Бизнес потребителя до Услугата, ако Бизнес потребителят нарушава условията на договора, Общите условия или закона;

VIII. ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГАТА.

8. При възникнал технически проблем с ползване на Услугата, Бизнес потребителят уведомява Доставчика по електронна поща на адрес: consult@intelsoft.net , като в полето за тема (Subject) на писмото включи задължително в текста думата wTBackup. Уведомяването може да се извърши и на телефон 02 9200292, като в този случай Бизнес потребителят изпраща и по електронна поща уведомление за съобщената по телефона неизправност до 24 часа от обаждането;
8.1. Доставчикът се задължава да положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа в работните дни.;
8.2. Доставчикът не носи отговорност при възникнали проблеми, вследствие на форсмажор, или на други причини, различни от програмна грешка, както и когато от Бизнес потребителя предоставил/въвел неверни или погрешни данни или е ползвал Услугата без да спазва условията на договора и настоящите Общите условия. Доставчикът не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Бизнес потребителя, вследствие на проблеми с ползването на Услуга, поради причини, за които Доставчикът не отговаря;
8.3. Докато продължава действието на форсмажорните обстоятелства изпълнението на задълженията временно се преустановява. Страната, която се позовава на форсмажор, е задължена без ненужно забавяне да уведоми писмено другата страна за събитието, което съставлява форсмажор и при поискване да предостави доказателствен материал в срок от 10 дни;

IX. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.

9. Бизнес потребителят е самостоятелен администратор на личните данни, които се съдържат в архивираните файлове и взема всички необходими мерки за осигуряване защита на правата на субектите на лични данни съобразно изискванията на действащото законодателство;
9.1. Единствено Бизнес потребителят събира, записва, организира, съхранява, изтрива, унищожава или извършва други операции по обработване на личните данни, съдържащи се в архивираните файлове. При прекратяване на договора Бизнес клиентът изтрива, унищожава или заличава по друг подходящ начин архивираните файлове в сървъра на Доставчика, като предварително уведомява Доставчика и съгласува действията си с него;
9.2. Доставчикът не придобива достъп до личните данни на трети лица, архивирани при предоставяне и ползване на Услугата, както и не осъществява технически и административен контрол върху съдържанието на данните;
9.3. Доставчикът е сертифициран по стандарт за управление на информационната сигурност ISO 27001 и при изпълнение на договора ще спазва неговите изисквания и клаузи;
9.4. Бизнес потребителят има право да извършва проверка за надеждност на защитата на данните при предоставяне на Услугата, за което Доставчикът се задължава да осигури необходимото съдействие;

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА.

10. Когато Бизнес потребителят ползва Услугата в противоречие на действащото законодателство, настоящите Общи условия, индивидуалния договор или когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие, Доставчикът има право да откаже предоставянето на Услугата и да преустанови достъпа на Бизнес потребителя до Услугата без да дължи обезщетение или друг вид компенсация;

XI. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

11. Софтуерът за архивиране, включително съставните му части, са собственост на Доставчика и са обект на закрила на авторското и сродно право съгласно националното и международно законодателство в областта на закрилата на интелектуалната собственост;
11.1. Бизнес потребителя има право на използване на Софтуера за архивиране и право на достъп до сървъра, на който се съхраняват/архивират данни, единствено за ограничени цели, свързани с предоставяната Услуга и в съответствие с инструкциите на Доставчика;
11.2. Бизнес потребителят няма право без изрично разрешение на Доставчика да копира, превежда, разпространява, преработва, преотстъпва ползването или да внася други изменения в Софтуера за архивиране, включително за отстраняване на грешки;
11.3. Достъпът чрез активиране и ползване на Услугата не води до придобиването от страна на Бизнес потребителя на право на собственост върху Софтуера за архивиране или каквито и да е други права на интелектуална собственост върху продуктите на Доставчика или върху отделни техни елементи, включително върху модулът wTBackup или другите търговските марки, ползвани или притежавани от Доставчика, независимо дали са регистрирани, както и няма право да предлага или предоставя такива права на трети лица;
11.4. Бизнес потребителят няма право върху програмния код на wTBackup и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин, както и за всяко друго действие, с което ще се накърнят авторските права на Доставчика или на трети лица. Всеки опит на Бизнес потребителят за неразрешен достъп, копиране или промени в програмния код на wTBackup , както и други неразрешени действия, се считат за нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Доставчика;
11.5. Бизнес потребителят няма право да премахва или скрива информация за авторските права или правата върху търговските марки на Доставчика;
11.6. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Доставчика са валидни за всички трети лица, на които Бизнес потребителят е предоставил достъп за ползване и управление на Услугата, включително негови служители, като при нарушение Доставчикът има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията или бездействията на Бизнес потребителя или третите лица;

XII. ПОДОБРЕНИЯ НА УСЛУГАТА.

12. Доставчикът има право по всяко време да прави изменения и подобрения на Услугата, както и на формата и съдържанието на предоставяните Услуги, доколкото не се нарушават основните функции на Услугата;
12.1. Доставчикът има право временно да преустанови предлаганите Услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране, но не и ако преди това не е известил по реда за кореспонденция Бизнес потребителя. Срокът на предизвестието е 24 часа преди преустановяването на услугата. В известието задължително се упоменава какво ще е времето на преустановяване на услугата. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за евентуално причинени загуби и пропуснати ползи на Бизнес потребителя;

XIII. КОМУНИКАЦИЯ.

13. С попълването на данните и координати за връзка в договора, Бизнес потребителят дава изричното си съгласие Доставчика да ползва съответните технически средства за комуникация с него, за които Бизнес потребителят е посочил координати;
13.1. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Бизнес потребителя не задължава Доставчика да осъществи контакт с Бизнес потребителя;
13.2. Езикът на тези Общи условия и комуникация с Бизнес потребителя е български език;
13.3. Кореспонденцията между Доставчика и Бизнес потребителя ще се извършва в писмена форма от представители на страните и доставена:
1. чрез ръчно предаване, при условие, че има документ за потвърждение на получаването;
или
2. чрез препоръчана поща/куриер, при условие, че има получена обратна разписка за получаването;
или
3. по електронна поща, при условие, че има потвърждение от адресата за получаването;
13.3.1. За дата на доставяне се смята:
1. при ръчно предаване на съобщението – датата на предаването;
2. при изпращане чрез препоръчана поща/куриер – датата на получаване, посочена на известието за доставяне/куриерската разписка;
3. при изпращане по електронна поща – датата на изпращане на потвърждаване от адресата за получаването му;
13.3.2. Кореспонденцията ще се счита за надлежно извършена, ако е изпратена чрез препоръчана поща/куриер или електронна поща на някой от следните адреси:
– За Доставчика: адресът за кореспонденция е посочен тук: www.intelsoft.bg, имейл адрес: consult@intelsoft.net;
– За Бизнес потребителя – контактна информация, предоставена от Бизнес потребителя в индивидуалния договор;
13.3.3. В случай на промяна на адреса за кореспонденция, или електронен адрес, съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата за новия си адрес в срок до 5 (пет) дни от промяната. При неизпълнение на това задължение ще се счита, че кореспонденцията, изпратена на последно посочения адрес, е надлежно изпратена и получена и без наличен документ за потвърждение на получаването;
13.4. Независимо от уговореното в т. 13.3., Доставчикът има право да изпраща съобщения и уведомления до Бизнес потребителя във връзка със сключения договор и/или ползването на Услугата единствено по предоставените от Бизнес потребителя връзки/адреси за комуникация и кореспонденция, като изпратените съобщения ще се считат за валидно средство за комуникация спазвайки реда, описан в т. 13.3.1 и т. 13.3.2. Бизнес потребителят е отговорен да предостави на Доставчика валиден и точен електронен адрес за комуникация, както и да актуализира същия, ако е необходимо, съобразно предвиденото в т. 13.3.3. Бизнес потребителят се съгласява също, че електронните съобщения, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него;
13.5. Кореспонденция, свързана само с технически и комуникационни проблеми при ползване на Услугата, може да се извършва и чрез посочените на сайта на Доставчика телефонни номера;

XIV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ.

14. Бизнес потребителят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
a) името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Доставчика;
б) всички характеристики на Услугата, предоставяни от Доставчика;
в) цената на Услугата с включени всички данъци и такси и др.;
г) начина на плащане и другите условия на предоставяне на Услугата;
д) правото на Бизнес потребителя да се откаже от Услугата;
е) периода, за който Цената на Услугата е в сила;
ж) условията за ползване на Услугата;
з) информация за контакт с Доставчика, включително по телефон и електронна поща;
и) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
й) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

15. Договорът за предоставяне на Услугата съгласно тези Общи условия се прекратява:
• с изтичане срока на договора, освен ако срокът на договора не е продължен, съгласно предвиденото в т. 4.1.;
• при прекратяване и обявяване в ликвидация, или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид; • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• в случаите по т.10., както и в другите случаи, изрично посочени в тези Общи условия или индивидуалния договор;
• при преобразуване отношенията между страните след правоприемството може да се уредят с допълнителен договор (анекс);
15.1. В случай, че Бизнес потребителят желае да прекрати предсрочно договора, сключен при тези Общи условия, възнаграждението, платено от Бизнес потребителя за оставащия срок на договора, се приема за обезщетение на Доставчика за предсрочното прекратяване на договора и не подлежи на връщане;

ХVI. ОТГОВОРНОСТ.

16. Всяка от страните понася правните последици от виновно неизпълнение на неговите договорни задължения, като носи отговорност за причинените от неизпълнението вреди;
16.1. Бизнес потребителят носи самостоятелна отговорност за спазване изискванията на действащото законодателство за защита на личните данни на физическите лица, като осигурява всички необходими мерки за законосъобразното, добросъвестно и по прозрачен начин извършване на всяка операция по събиране и обработване на данните. В противен случай Бизнес потребителят носи отговорност за всяка вреда, претърпяна от Доставчика (включително заплатени санкции или обезщетения на трети лица);
16.2. Доставчикът не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи;
16.3. Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Бизнес потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Бизнес потребителят;
16.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Бизнес потребителя, ако те са настъпили, вследствие неспазване от страна на Бизнес потребителя на тези Общи условия, както и действащото законодателство;
16.5. Бизнес потребителят се съгласява, че във всички случаи отговорността на Доставчика по предоставяне на Услугата, не може да надхвърля размера на годишната абонаментна такса, освен в случаите на умисъл и груба небрежност от страна на Доставчика;

ХVII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

17. Страните се съгласяват, че всяка информация, предоставена писмено, устно или по друг начин, от едната страна на другата страна по повод изпълнение на договора, се счита за конфиденциална. Страните се задължават да не разкриват на трети страни конфиденциална информация без писмено съгласие на съдоговорителя си;
17.1. За конфиденциална се счита и всяка информация на едната страна, която другата страна ще узнае при изпълнение на настоящия договор, която не е публично достъпна и засяга бизнес организацията, политиката за поверителност, бизнес плановете и стратегиите, мрежите за телекомуникация, отчетите за приходи или разходи, ноу-хау и др., съществуваща под всякаква форма, електронна или не, дори върху нея да не е изрично отбелязано, че е конфиденциална;
17.2. Бизнес потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни и ноу-хау, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия;
17.3. Бизнес потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане срока на договора да не правят по какъвто и да било начин публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични уеб-сайтове и т.н.;

XVIII.ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

18. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният уведомява Бизнес потребителя чрез изпращане на съобщение по електронната поща по реда, предвиден в т. 13.3.;
18.1. Всяко изменение и допълнение на тези Общи условия ще има действие спрямо Бизнес потребителя само след изричното му уведомяване от страна на Доставчика по реда на т. 18. и ако Бизнес потребителят в 30-дневен срок не направи писмени възражения срещу промените. При постъпили възражения от страна на Бизнес потребителя в указания 30-дневен срок, страните се ангажират да положат всички усилия за постигане на съгласие по Общите условия в разумен срок. При непостигане на съгласие, договорът се прекратява с двустранно писмено споразумение, в което се уреждат всички последици във връзка с предсрочното прекратяване на договора;
18.2. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://intelsoft.bg/obsti-uslovia-intelsoft-cloud-backup/ , заедно с всички допълнения и изменения в тях;

XIХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

19. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорките в индивидуалния договор между Доставчика и Бизнес потребителя, с предимство се прилагат клаузите на договора;
19.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор;
19.2. Всички спорове, породени от тази Общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени чрез преговори между Доставчика и Бизнес потребителя, ще бъдат отнасяни за решаване от съответния компетентен съд, като приложимо ще бъде българското право;
19.3. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи условия, се прилагат законите на Република България;
19.4. Никоя от страните по договора, сключен при тези Общи условия, няма право да прехвърля правата и задълженията си по него без изричното писмено съгласие на другата страна;
19.5. Тези Общи условия влизат в сила считано от 01.12.2017 г.;
19.6. Настоящите Общи условия съставляват неразделна част от индивидуалния договор за ползване услугата „Intelsoft Cloud Backup“ и заедно с него представляват цялостно споразумение. В случай на противоречие, изрично и индивидуално уговореното между страните има предимство пред настоящите Общи условия;

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.