Направете запитване

M

. . . . .На 01.08.2023 г. в брой 66 на Държавен вестник са публикувани Законите за бюджета на държавата, на ДОО и на НЗОК за 2023 г.

На 01.08.2023 г. в брой 66 на Държавен вестник са публикувани Законите за бюджета на държавата, на ДОО и на НЗОК за 2023 г. Основните параметри и промени по пенсионното и здравно осигуряване вижте ТУК

. . . . . .Пролетна промоция на ПП „TERES“

Здравейте, приятели!

Имаме удоволствието да Ви информираме, че започваме Пролетна промоционална кампания, с която да дадем възможност на по-голям брой клиенти да допълнят функционалните възможности на закупения лиценз за ПП „TERES“ при промоционални цени и условия.

Кампанията ще е в рамките на периода 26 април – 24 юни 2023 г.

За времето на промоционалната кампания, цената на всички модули на програмния продукт TERES, включително продукта за обработка на Граждански договори, се намалява с 20%.

Всички други цени по ценовата политика на TERES остават непроменени – доплащане за брой персонал, смяна на име и/или Булстат и други.

В подкрепа на кампанията, планираме да проведем безплатен уебинар с демонстрация на модули на TERES, които улесняват ежедневната работа.

Уебинарът ще се проведе на 17 май, за което ще ви поканим допълнително.

За оферти по промоционалната кампания се обръщайте към персоналния Ви консултант по TERES.

. . . . . Онлайн семинар на тема: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕЗ 2022г.“ на 23.02.2023г.

Уважаеми колеги,

каним ви на уебинар „ Актуални въпроси по промени в Кодекса на труда през 2022 г , който ще се проведе онлайн на 23.02.2023 г. от 9.00 – 13.00 часа, чрез платформата GoToWebinar.

В този уебинар ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси, свързани с трудовото законодателство влезли в сила през 2022 г..

          Програмата и линк за регистрация:  https://invitation.intelsoft.bg/index_1.php?seminar=9

 За кого е предназначен този семинар?

Семинарът ще бъде полезен за всички служители от отделите Личен състав, ТРЗ и други, чиито служебни задължения включват специфичната уредба на трудовите взаимоотношения.

Кой ще бъде лектор?

 • г-н Николай Стоянов – експерт по трудово право

Поради online начина на провеждане, броят на участниците е неограничен.

За тези от Вас, които до този момент не са участвали в събития през интернет, на 22 февруари 2023 г., ще имат възможност да се свържат с наш специалист, за да тестват техническото си средство за участие. Контактна информация за тестването ще получите след регистрацията си.

          Лице за контакт: Боряна Йорданова –  тел. 02/92 002 92

Присъствието на семинара ще бъде допустимо след платена такса за участие до 21.02.2022 г., включително.

          Такса за участие: 80.00 лв., без включен ДДС.

Към посочената цена се добавя ДДС. Фактура ще бъде издадена в законно установения срок след извършване на плащането.

 Последвайте ни и във фейсбук страницата на СД „Интелсофт“ – https://www.facebook.com/payrollintelsoft/

. . . . .Доходи, които не трябва да се посочват от работодателите в справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ ЗА 2022 г.

В публикация от 23 януари 2023 г. на интернет страницата на Националната агенция за приходите, агенцията уведомява работодателите кои доходи от трудово правоотношения трябва да се включват в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Последният абзац от публикацията гласи следното:

„ВАЖНО! Според закона, независимо от формата на плащане (в пари или в натура), в справката не се посочват данни за доходите, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 10, т. 12 и т. 13 и чл. 24, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Според разпоредбите на ЗДДФЛ това са следните видове доходи:

Чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ – „д“

 • стойността на:

а) безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл. 285 от Кодекса на труда;

б) безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони;

в) безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи – за дните в експлоатация, риболовците – за дните на улов, а на водолазите – и за дните при спускане под вода, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране;

г) храна и ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 181, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, безплатната храна, предоставена на военнослужещите и цивилните служители съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и чл. 286, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 67 от Закона за Националната служба за охрана и на служителите съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;

д) порционните пари, изплатени на основание на Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,Закона за Националната служба за охрана и на сумите по чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;

Чл. 24, ал. 2, т. 2

 • стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

Чл. 24, ал. 2, т. 3

 • стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;

Чл. 24, ал. 2, т. 4

 • вещевото имущество и снаряжение, осигурени на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Националната служба за охрана и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;

Чл. 24, ал. 2, т. 5

 • стойността на:

а) пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;

б) дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт;

Чл. 24, ал. 2, т. 6

 • допълнителните разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, в подвижната охрана и в други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект – до двукратния размер на определените в нормативен акт минимални размери на допълнителните разходи;

Чл. 24, ал. 2, т. 7

 • компенсационните суми по чл. 226в, ал. 1 и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 186 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 81 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;

Чл. 24, ал. 2, т. 10

 • еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи – до стойността на лечението;

Чл. 24, ал. 2, т. 12

 • направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка „Живот“, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност;

Чл. 24, ал. 2, т. 13

 • направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт;

Чл. 24, ал. 4,

 • Доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не се включват в облагаемия доход по ал. 1.

Доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане са разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

. . . . . Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

„Уважаеми госпожи и господа,

В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) бяха направени промени, свързани с информацията, която ежегодно се предоставя в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ. Промените, направени с този нормативен акт по отношение на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, ще се прилагат за доходи, изплатени след 01.01.2023 г., и нямат отношение към данните, които ще се подават за 2022 г.

Частта от промените, която се отнася за справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи от трудови правоотношения, е предвидено да се прилага и за доходи, изплатени през 2022 г. На това основание в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г., освен необходимата информация за облагаемите доходи, работодателите трябва да посочват данни и за някои от необлагаемите доходи по трудови правоотношения. За целта са направени промени в образеца на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Доходите се описват в справката с определен „код“, според вида на дохода (облагаем или необлагаем) и вида на правоотношението, съгласно номенклатурата към утвърдения образец. Облагаемите доходи, както досега, се посочват с код 101, 102 или 103, според вида на правоотношението, а необлагаемите доходи от трудови правоотношения са обобщени в кодове от 104 до 109, както следва:

1. Код 104: „Ваучери за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е“ от ЗДДФЛ“. Тук се посочват ваучерите в размер до 200 лв. месечно, предоставени през 2022 г. на работниците и служителите за сметка на социалните разходи, при условията и по реда на ЗКПО.

2. Код 105: „Обезщетения, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ“. Тук попадат обезщетенията по чл. 200 от Кодекса на труда (КТ), които се изплащат от работодателя при увреждане здравето на работника или служителя; обезщетението по чл. 216 ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3 от КТ при преместване на работника/служителя в друго населено място, обезщетенията чл. 222, ал. 2 и 3 от КТ при прекратяване на правоотношението поради болест или след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и обезщетението по чл. 226, ал. 3 от КТ за вреди, причинени на работника или служителя, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ. С този код се посочват и обезщетенията, аналогични на изброените от КТ, които се предоставят на основание и по реда на специални закони (Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Националнат а служба за охрана, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за съдебната власт и обезщетенията и Закона за държавния служител, които също са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ.

3. Код 106: „Еднократни помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 11 от ЗДДФЛ“. Тук попада стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2400 лв. Сумите, превишаващи този размер, представляват облагаем доход и съответно се включват в справката с код 101, 102 или 103, в зависимост от вида на правоотношението.

4. Код 107: „Обезщетения и помощи по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 14 от ЗДДФЛ“. Тук се посочват обезщетения и помощи по част първа от КСО, които се изплащат от работодателите, включително сумите за първите три работни дни от временната неработоспособност.

5. Код 108: „Парични и предметни награди, получени на основание и по реда на нормативен акт, освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 15 от ЗДДФЛ“. С този код се посочват само парични и предметни награди, изплатени от работодателя на съответния работник или служител на основание и по реда на нормативен акт (кодекс, закон или друг нормативен акт). Паричните и предметните награди, които се предоставят на работници и служители, но не по реда на нормативен акт, а по преценка на работодателя, представляват облагаем доход и се включват в общата сума със съответния код, според вида на правоотношението (101, 102 или 103).

6. Код 109: „Други необлагаеми доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви „а“ – „д“, т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура1, и по ал. 4.“.

Тук биха могли да попаднат само следните доходи:

1. Средства за пътуване и престой за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 5 от ЗДДФЛ;

2. Парични доходи, които са освободени от облагане съгласно чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ. Основно в тази разпоредба попадат доходи в натура (социални разходи, които са за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО, както и социални разходи за транспорт от местоживеенето до местоработата, които не подлежат на облагане съгласно чл. 210 от ЗКПО) и съответно не следва да се описват в справката от работодателя. От друга страна тук биха могли да попаднат възстановените разходи за транспорт на служителите от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които се предоставят по силата на нормативен акт (например по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Постановление № 31 от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.). Тези разходи попадат в обхвата на чл. 11 от ЗКПО и не се облагат с данък върху разходите, съответно третират се като необлагаем доход по силата на чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ, но тъй като не са в натура, трябва да се посочват в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ с код 109.

3. Паричните средства, както и паричните помощи, които се предоставят по силата на посочените в чл. 24, ал. 2, т. 16 и 17 от ЗДДФЛ специални закони (Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Националната служба за охрана, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и Закона за Държавна агенция „Разузнаване“).

ВАЖНО! Според закона, независимо от формата на плащане (в пари или в натура), в справката не се посочват данни за доходите, които са освободени от облагане на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „а“ – „д“, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 10, т. 12 и т. 13 и чл. 24, ал. 4 от ЗДДФЛ.“

Повече информация може да намерите на интернет страницата на НАП на адрес: www.nap.bg, в рубриката „Актуално“, на телефона на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700, съобразно тарифата на съответния оператор, в офис на НАП, както и чрез изпращане на запитване на имейл: infocenter@nra.bg.

. . . . Продължено е действието на eкспертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г.

В брой 53 на Държавен вестник от 08. 07. 2022 г. са направени допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Допълненията са свързани с продължаване на действието на eкспертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г.

Според новият § 20а, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на закона експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г., продължават действието си до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г., когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15 юли 2022 г.

Важно условие за удължаване на действието на eкспертните решения на ТЕЛК и НЕЛК е лицата в периода от 13 март 2020 г. до 15 юли 2022 г. да са подали заявление – декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК. В срок до 20 юли 2022 г. регионалните здравни инспекции ще предоставят на Националния осигурителен институт и на Агенцията за социално подпомагане информация за всички лица, подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК.

На лицата, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК до 15 юли 2022 г. и на които срока на инвалидност по експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК е изтекъл в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г.:

 • Изплащането на пенсиите се продължава до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г.;
 • Отпуснатите социални плащания от Агенцията за социално подпомагане се продължават, а прекратените социални плащания се възобновяват, за срока до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г.;
 • Направленията, издадени по реда на Закона за хората с увреждания въз основа на експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК, продължават действието си до издаване на ново експертно решение, но не по-късно от 31 декември 2022 г.;

В случаите, при които в периода от 1 април 2022 г. до 30 юни 2022 г. предоставянето на лична помощ е преустановено поради изтекъл срок на инвалидност по експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, същата се предоставя въз основа на направленията, издадени по реда на Закона за хората с увреждания, на които действието е удължено и след подаване на необходимите документи и провеждане на процедура по реда на чл. 13 и 14 от Закона за личната помощ.

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.