Направете запитване

M

. . . . .Осигурителното законодателство през 2024 г.

Ежегодно Народното събрание на Р. България приема Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата календарна година. Двата закона са публикувани в брой 106 на Държавен вестник от 22 декември 2023 г.

Какво трябва да имаме предвид при прилагане на разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. ?

 1. Минималните месечни осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии са определени в приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г.

За 2024 г. не са договаряни минимални осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии. В приложение №1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. е заложено да няма по-малък минимален осигурителен праг от 933 лв. Променени са размерите на всички минимални прагове, които за 2023 г. са под тази сума, а останалите са без промяна. Публикуваните минимални месечни осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии са определени за изработен пълен месец на пълно работно време.

При определяне на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и групи професии продължават да се прилагат следните правила:

 • Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца;
 • Осигурителят определя основната си икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – Приложение 2 към Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай, при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор;

 • Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
 • И през 2024 г., минималният осигурителен доход по икономически дейности и групи професии няма да се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.

Минималния осигурителен доход по икономически дейности и групи професии няма да се прилага и за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение). На основание новосъздадения чл. 17а6 , ал.2 от Закона за професионалното образование и обучение от 1 април 2024 г. дължимите социални и здравноосигурителни вноски за тези лица ще са изцяло за сметка на държавния бюджет.

За лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход, осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но не по–малко от минималната месечна работна заплата за страната. С ПМС № 193 от 12 октомври 2023 г. от 1 януари 2024 г. е определена минимална работна заплата за страната в размер на 933 лв.

2. На основание чл. 9, т. 2 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (за упражняващите свободна професия и/или занаятчийска дейност, едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители) се увеличава от 780 лв. на 933 лв.

3. Максималният месечен осигурителен доход за 2024 г. е определен на 3750 лв. (чл. 9, т. 3 Закон за бюджета на ДОО 2024 г.).

4. За 2024 г. паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата/осиновителя по чл. 54ж остава 780 лв.

5. Дневният минимален размер на обезщетението за безработица за 2024 г. остава 18 лв., но дневният максимален размер се увеличава на 107,14 лв.

6. За 2024 г. се запазва размера на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице 540 лв.

7. През 2024 г. се запазват размерите на осигурителните вноски от 2023 г. за фондовете на държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване и начина им на разпределение за сметка на осигурителя и на осигуреното лице. Запазва се и размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест” – от 0,4% до 1,1 %, като се следва правилото осигурителите сами да определят размера на осигурителната вноска за осигурените чрез тях лица в зависимост от основната си икономическа дейност, определена за статистически цели. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване са определени размерите на осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест” по групи основни икономически дейности в прил. № 2 към чл. 14 от закона. За 2024 г. е увеличен размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за заетите в следните икономически дейности:

:

Код по КИД 2008

Наименование на икономическа дейност

Осиг. вноски %

12 Производство на тютюневи изделия от 0,9 на 1,1
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон от 0,9 на 1,1

 

52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта от 0,9 на 1,1
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от 0,7 на 0.9

 

8. През 2024 г. няма да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Определен е максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 2332,50 лв.

9. На основание чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса размера на здравноосигурителната вноска за 2024 г. остава 8 на сто.

 

Промени в Кодекса за социално осигуряване и в

Закона за здравното осигуряване в сила от 01.01. 2024 г.

 1. С §5, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБ на ДОО е променена разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от КСО. Според новият текст на разпоредбата осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите два работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

При възникнала временна неработоспособност след 31 декември 2023 г. осигурителят следва да заплати на лицето за първите два работни дни трудово възнаграждение, а за останалите дни от временната неработоспособност НОИ ще изплаща парично обезщетение. В случаите, при които временната неработоспособност е възникнала през 2023 г. и продължава през 2024 г. осигурителят изплаща за първите три работни дни от неработоспособността  трудово възнаграждение.

Пример: Издаден е болничен лист с начало на неработоспособност – 29. 12. 2023 г. Осигурителят трябва да изплати за първите три работни дни от временната неработоспособност трудово възнаграждение  – за 29.12.2023г., 02. 01.2024 и 03.01. 2024 г.

Пример: Издаден е болничен лист с начало на неработоспособност – от 01. 01. 2024 г. Осигурителят трябва да изплати за първите два работни дни от временната неработоспособност трудово възнаграждение –  за 02. 01. 2024 г. и 03. 01. 2024 г.

 1. §20, т. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, в КСО е създаден нов чл. 4а1„Осигуряване на лица, извършващи стопанска дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове“.

Съгласно новата т.5б от допълнителните разпоредби на КСО „Лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове“ са физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и се облагат с алтернативен данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.“

Според чл. 4а1, ал.1 от КСО, лицата, които извършват стопанска дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху месечен осигурителен доход в размер на половината от минималната работна заплата за страната ( през 2024 върху 466, 50 лв. ).

Тези лица внасят авансово и еднократно осигурителни вноски за съответния месец чрез държавното предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, в размерите, определени за фонд „Пенсии“, както следва – 19,8 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 14,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г. Лицата, направили избор по чл. 4б, ал. 1, внасят осигурителна вноска за фонд „Пенсии“, увеличена с размера на вноската, определена за универсален пенсионен фонд.

Здравноосигурителните вноски за тези лица се определят по реда на новата т. 2б на чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. Според тази разпоредба лицата, извършващи стопанска дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, се осигуряват изцяло за своя сметка върху месечен осигурителен доход по чл. 4а1 от Кодекса за социално осигуряване (в размер на половината от минималната работна заплата за страната), като не определят окончателен размер на осигурителния доход от реализираните доходи от тази дейност; Лицата внасят авансово и еднократно здравноосигурителната вноска за съответния месец чрез държавното предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, като заплатената от лицата вноска се внася от държавното предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите по реда на чл. 4а1, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.“

Когато тези лица получават доходи и на друго основание здравноосигурителните вноски се внасят върху сбора от доходите.

Държавни предприятия по чл.163, ал.1 от Закона за горите са предприятия, които са създадени за  управление на горските територии – държавна собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица. Държавните предприятия по чл. 163 имат двустепенна структура:

 1. централно управление;
 2. териториални поделения – държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства.

Държавното предприятие по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите ще издава позволително за ползване на недървесни горски продукти от горските територии – държавна и общинска собственост, за всеки месец. Позволителното следва да се издава в месеца преди извършването на дейността, като в стойността му се включва:

 1. цената за ползване на недървесни горски продукти от горските територии държавна и общинска собственост;
 2. осигурителни вноски съгласно чл. 4а1 от Кодекса за социално осигуряване;
 3. здравноосигурителни вноски съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
 4. алтернативен данък по реда на глава седма „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Държавното предприятие по чл. 163, което издава позволително за конкретен месец следва да:

– удържи, декларира и внесе до 25-о число на месеца, за който се отнася задължителните осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване и по Закона за здравното осигуряване, както и алтернативния данък по Закона заданъците върху доходите на физическите лица;

– преведе цената за ползване на недървесни горски продукти от горските територии – общинска собственост, на съответната община за територията, на която е издадено позволителното.

Екипът на Интелсофт

 

. . . . . Коледна промоция на модули на TERES

Здравейте приятели на TERES,

Имаме удоволствието да Ви споделим, че реализираме Коледна промоционална кампания, с която целим да дадем възможност на по-голям брой от нашите клиенти да допълнят функционалните възможности на закупения лиценз за ПП „TERES“ при промоционални цени и условия.

Кампанията ще се проведе в периода 20 ноември 2023 г. – 29 февруари 2024 г.

За времето на промоционалната кампания, цената на всички модули на програмния продукт TERES, включително продукта за обработка на Граждански договори се намалява с 20%.

При възникнали въпроси по промоционалната кампания се обръщайте към обслужващият ви консултант.

Екипът на Интелсофт

. . . . . Онлайн семинар на тема: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕЗ 2023г.“ на 27.11.2023г

Уважаеми колеги,

каним ви на уебинарАктуални въпроси по промени в Кодекса на труда през 2023 г. , който ще се проведе онлайн на 27.11.2023 г. от 9.30 – 13.00 часа, чрез платформата GoToWebinar.

В този уебинар ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси, свързани с трудовото законодателство влезли в сила през 2023 г..

          Програмата и линк за регистрация: 

https://invitation.intelsoft.bg/index_1.php?seminar=10

         За кого е предназначен този семинар?

Семинарът ще бъде полезен за всички служители от отделите Личен състав, ТРЗ и други, чиито служебни задължения включват специфичната уредба на трудовите взаимоотношения.

        Кой ще бъде лектор?

 • г-жа Теодора Дичева – експерт по трудово право

Поради online начина на провеждане, броят на участниците е неограничен.

За тези от Вас, които до този момент не са участвали в събития през интернет, на 24 ноември 2023 г., ще имат възможност да се свържат с наш специалист, за да тестват техническото си средство за участие. Контактна информация за тестването ще получите след регистрацията си.

          Лице за контакт: Боряна Йорданова –  тел. 02/92 002 92

Присъствието на семинара ще бъде допустимо след платена такса за участие до 24.11.2023 г., включително.

          Такса за участие: 90.00 лв., без включен ДДС.

Към посочената цена се добавя ДДС. Фактура ще бъде издадена в законно установения срок след извършване на плащането.

Последвайте ни и във фейсбук страницата на СД „Интелсофт“ – https://www.facebook.com/payrollintelsoft/

 

. . . . . Промяна в платежните документи от/към бюджета и нови банкови сметки

От 02.10.2023 г. плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ. Променена е и формата и съдържанието на платежните документи за плащания от/към Бюджета.

В случай, че се нуждаете от програма за съставяне, печатане и съхраняване на платежни нареждания, то ПП ПЛАДЕТРА е Вашето решение. Програмата е актуализирана в съответствие с новия формат на платежните документи в сила от 02.10.2023 г.

С ПЛАДЕТРА могат да бъдат изготвени следните платежни документи:

 • Платежно нареждане от/към бюджета;
 • Вносна бележка за плащане към бюджета;
 • Бюджетно платежно искане
 • Платежно нареждане за кредитен превод;
 • Платежно нареждане за директен дебит;
 • Вносна бележка;
 • Нареждане разписка;

За оферта и допълнителна информация направете запитване на тел. 02/9200292 или на consult@intelsoft.bg    

Повече за ПЛАДЕТРА четете ТУК

Който ползва програма за заплати TERES, следва да си актуализира макетите за платежни нареждания към Бюджета с новите банкови сметки.

За Ваше улеснение ето ги и тях:

Данъци (приходи на централния бюджет): BG88 BNBG 9661 8000 1950 01

Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): BG97 BNBG 9661 8000 1120 01

Вноски за здравно осигуряване: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01

Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): BG65 BNBG 9661 8000 1118 01

Принудително събиране на публични вземания: BG34 BNBG 9661 8000 1950 03

Екипът на Интелсофт

. . . . .На 01.08.2023 г. в брой 66 на Държавен вестник са публикувани Законите за бюджета на държавата, на ДОО и на НЗОК за 2023 г.

На 01.08.2023 г. в брой 66 на Държавен вестник са публикувани Законите за бюджета на държавата, на ДОО и на НЗОК за 2023 г. Основните параметри и промени по пенсионното и здравно осигуряване вижте ТУК

. . . . . .Пролетна промоция на ПП „TERES“

Здравейте, приятели!

Имаме удоволствието да Ви информираме, че започваме Пролетна промоционална кампания, с която да дадем възможност на по-голям брой клиенти да допълнят функционалните възможности на закупения лиценз за ПП „TERES“ при промоционални цени и условия.

Кампанията ще е в рамките на периода 26 април – 24 юни 2023 г.

За времето на промоционалната кампания, цената на всички модули на програмния продукт TERES, включително продукта за обработка на Граждански договори, се намалява с 20%.

Всички други цени по ценовата политика на TERES остават непроменени – доплащане за брой персонал, смяна на име и/или Булстат и други.

В подкрепа на кампанията, планираме да проведем безплатен уебинар с демонстрация на модули на TERES, които улесняват ежедневната работа.

Уебинарът ще се проведе на 17 май, за което ще ви поканим допълнително.

За оферти по промоционалната кампания се обръщайте към персоналния Ви консултант по TERES.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.