Направете запитване

M

. . . . . Онлайн семинар на тема „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ ще се проведе на 27.01.2022 г.

Уважаеми колеги,

каним Ви на семинар в ЧЕТВЪРТЪК, 27 ЯНУАРИ 2022 г.  ОТ 09:00 ч. до 16:00 ч. 

„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Семинарът ще се проведе само в интернет среда (онлайн) посредством платформата GoToWebinar.

Кои са лекторите?

  • Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване,
  • Радина Паунова-Маринова
  • Андрей Асенов – Маркетинг мениджър в СД Интелсофт

За кого е предназначен този семинар?

Семинарът ще бъде полезен за счетоводители, служители от отделите HR, Личен състав, ТРЗ и други, чиито служебни задължения включват специфичата уредба на трудовите взаимоотношения и които проявяват интерес към поддържане на професионалното си ниво.

Какво ще научите?

Ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси, свързани с промените по социалното и здравно законодателство, влезли в сила до 27.01.2022 г., както и изменения, предвидени за 2022 г.

Формата за регистрация и времето на семинара са идеален момент за всички участници да представят свои казуси и получат съвети за тяхното решаване.

„Интелсофт“ СД има 32 годишен опит и е приносител на добри практики в тази сложна, деликатна, изключително важна и нуждаеща се от прецизност дейност по управление на хората и изчисляване на заплатите. Нашият програмен продукт “TERES”, съпътстващото го индивидуално консултуране и навременна помощ дават на нашите клиенти спокойствие и увереност, че спазват в детайли изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

Такса за участие: 120 лв. без включен ДДС. Плащане по проформа фактура след регистрация! Данъчна фактура ще ви бъде издадена в законно установения срок след извършване на плащането.

Къде можете да се регистрирате за семинара?

Програма и линк за регистрация: https://invitation.intelsoft.bg/index.php?seminar=6

Лице за контакт: Боряна Йорданова – тел. 02/92 002 92

Екипът на Интелсофт с разбиране към всеки клиент.

. . . . .Нова бланка за отчета за четвърто тримесечие на 2021 г. за наетите лица

На интернет страницата на Националния статистически институт е публикувана нова бланка на отчета за четвърто тримесечие на 2021 г. за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд. Направени са промени в Раздел II и Раздел III, свързани с подаваните досега годишни суми. Формулярът може да бъде изтеглен на този линк:

https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Forms/otchet_na_naetite_lica_2021.pdf

Промените са своевременно отразени в актуализираната версия на програмен продукт TERES от 21.12.2021 г. Срокът за подаване на отчета е 17 януари 2022 г.

Ползване на данъчно облекчение за деца. Особености за 2021 г.

С § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г.), за календарната 2021 г. бяха драстично увеличени данъчните облекчения за деца по чл.22в ЗДДФЛ и данъчните облекчения за деца с увреждания по чл.22г. ЗДДФЛ . По-високите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите през 2021 г. доходи, освен ако не настъпи нова нормативна промяна за в бъдеще.
Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им, като за едно ненавършило пълнолетие дете е 4500 лв., за две – 9000 лв., а за три и повече – 13 500 лв. Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 9000 лв.
Данъчното облекчение за деца по чл. 22в и за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ може да се ползва по два начина: чрез работодателя по основното трудово правоотношение при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения или с подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД) в НАП. И в двата случая лицето трябва да заяви желанието си да ползва това данъчно облекчение като попълни и подаде съответната декларация по образец, публикувана сайта на НАП.

Условия за ползване на правото на данъчно облекчение за деца:

– лицето, което ще ползва данъчното облекчение, трябва да има облагаеми доходи през годината;
– лицето, което ще ползва данъчното облекчение, не трябва да има публични задължения, които подлежат на принудително изпълнение към момента на подаване на декларацията. В тази връзка е препоръчително лицето предварително да провери данъчно – осигурителната си сметка.
– детето трябва да е местно лице на държава-член на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и да е до 18 години. Правото се ползва включително в годината на раждане и в годината на навършване на 18 годишна възраст. Детето не трябва да е в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.
– данъчното облекчение се ползва само от единия родител и в случай, че неговата годишна данъчна основа е по-малка от пълния размер на данъчното облекчение, тогава остатъкът може да се ползва от другия родител, но само с подаване на ГДД. Другият родител не може да ползва данъчното облекчение чрез работодателя си.

Условия за ползване на данъчното облекчение чрез работодателя:

– лицето трябва да има сключен основен трудов договор, който е валиден към 31 декември на съответната година;
– при работодателя лицето трябва да подаде декларация за данъчни облекчения за деца по чл.22в ЗДДФЛ по образец и/или декларация за данъчни облекчения за деца с увреждания по чл.22г. ЗДДФЛ, придружена с копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
– декларацията трябва да бъде правилно попълнена, включително с имената и ЕГН/ЛНЧ на другия родител, за всяко от децата, освен ако липсва друг родител.
– в случай на необходимост при работодателя се представят и други документи.
На основание чл. 49 от ЗДДФЛ работодателят е задължен да приеме декларацията и да я включи в годишното преизчисляване на данъците, като доудържи или възстанови сумата за данък в пълен размер до края на януари следващата година.
Данъчните облекчения за деца се ползват вече няколко години и няма никаква промяна в процедурите и действията по тяхното осъществяване.
Важно е да се знае, че данъчното облекчение се ползва до размера на годишната данъчна основа, т.е. не може на човека да се възстанови сума, която е по-голяма от внесения от него през годината данък.
И така, през тази година стигаме до масови случаи на невъзможност да се ползва от единия родител пълния размер на данъчното облекчение за деца. Как се ползва остатъка?
Остатъкът може да се ползва от другия родител, ако той има облагаеми доходи в годината, независимо от техния вид – трудови, извънтрудови и т.н. – като подаде ГДД в НАП.
По същия начин – с подаване на ГДД в НАП – остатъкът може да се ползва и от родителя, получил вече чрез работодателя си част от сумата, но само ако той има и други облагаеми доходи в годината, освен трудовите.
Със значителното увеличение на данъчните облекчения за деца за 2021 г. и засиления интерес от страна на родителите, които желаят да ги ползват чрез работодателя, възникна казус, който досега не се срещаше.
Какво ще се случи с дължимия от предприятието данък за месеца, в който се извършва годишното данъчно изравняване?
По принцип сумата на възстановения годишен данък се прихваща от дължимия месечен данък и в НАП се декларира и превежда само разликата. Сега, обаче, е възможно сумата на възстановения годишен данък да превиши дължимия за месеца. Тогава работодателят не превежда в НАП данък за този месец и не подава дължима сума в Декларация обр.6 с код за вид плащане 8. Остатъкът от сумата на възстановения данък се прихваща от данъка за следващия месец и т.н. до изчерпване на сумата. Към момента законодателството не предвижда друга процедура.
За повече информация можете да прослушате онлайн-семинара на НАП от 24.11.2021 г. на този линк.

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite/Danuchni_oblekchenia_za-deca-za-2021/vuprosi-i-otgovori-za-schetovovditeli-rabotodateli-za-danuchnite-oblekchenia

Установяване на временна неработоспособност настъпила в чужбина на лице, осигурено по българското законодателство

Установяване на временна неработоспособност настъпила в чужбина на лице, осигурено по българското законодателство – статия на Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, СД Интелсофт.

Установяване на временна неработоспособност в чужбина

Указания за попълване на данни в удостоверение, приложение № 9 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за изплащане на парично обезщетение, когато по време на издаден болничен лист за временна неработоспособност лицето/служителят е починал.

 

Кратка инструкция за попълване на данни в удостоверение, приложение № 9 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за изплащане на парично обезщетение, когато по време на издаден болничен лист за временна неработоспособност лицето/служителят е починал.

Екипът на СД ИНТЕЛСОФТ подготви кратко указание, с което може да се запознаете във приложението по-долу:
Подаване на УД №9 при смърт на служител в периода на временна нетрудоспособност.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.